ວັນເສົາ ທີ 13 ສິງຫາ 2022

ເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 10% ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 10% ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກະແສການຈັດເກັບອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບເຄື່ອງຂອງຕິດຕົວຜູ້ ໂດຍສານໃນອັດຕາ 10% ຂອງມູນຄ່າ ເຄື່ອງຂອງທີ່ອ້າງອີງແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກກະຊວງການເງິນໃນໂລກອອນລາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈພໍສົມຄວນແກ່ປະຊາຊົນ, ຫຼ້າສຸດໄດ້ມີຂໍ້ກຳນົດສະ ບັບແທ້ອອກມາເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງ ການ ແລະຈະເລີ່ມປະຕິບັດໃນອີກບໍ່ຊ້ານີ້.

ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈັດເກັບອາ ກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມສຳລັບເຄື່ອງຂອງຕິດ ຕົວຜູ້ໂດຍສານໃນອັດຕາ 10% ຂອງ ມູນຄ່າເຄື່ອງຂອງກ່ອນນຳເຜີຍແຜ່ສູ່ສື່ ທາງການໄດ້ປາກົດຕົວໃນເຟຊບຸກກ່ອນ ເຫັນວ່າສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພໍສົມຄວນ ແລະຕ່າງກໍອອກມາປະກອບຄຳ ຄິດຄຳເຫັນກັນດ້ວຍຫຼາຍມູມມອງ ໂດຍ ສະເພາະ ການຝາກຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນ ໃຍຕໍ່ລັດຖະບານເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມ ພວກສວຍໃຊ້ໂອກາດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ສ່ວນຕົວຫຼາຍກວ່າສ່ວນລວມ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍມີບາງຈຳນວນເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະກອບການນຳເຂົ້າສົ່ງ ອອກຂອງລາວ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖືກລະບຽບ ກົດໝາຍ ແລະທີ່ສຳຄັນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງເງິນຕາອອກນອກປະ ເທດອີກດ້ວຍ.

ຂໍ້ກຳນົດຂອງກະຊວງການເງິນວ່າ ດ້ວຍການຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບເຄື່ອງຂອງຕິດຕົວຜູ້ ໂດຍສານໃນອັດຕາ 10% ຂອງມູນຄ່າ ເຄື່ອງຂອງ ອອກໂດຍທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 2834/ກງ, ລົງວັນທີ 30 ສິງຫາ 2016 ໂດຍໄດ້ລະບຸແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະການພາສີຄຸ້ມ ຄອງຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສຳລັບ ການນຳເຂົ້າເຄື່ອງຂອງຕິດຕົວຜູ້ໂດຍ ສານທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງ ດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າລາວ ຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນ ລວມທັງດ່ານ ສະໜາມບິນສາກົນ ໃນອັດຕາ 10% ຂອງ ມູນຄ່າເຄື່ອງຂອງ, ຊຶ່ງຜູ້ໂດຍສານທັງ ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງ ເຂົ້າມາລາວຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເສຍອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ໃນແຈ້ງການລະບຸວ່າ: ຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ເດີນທາງຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ຫຼື ບໍ່ມີລັກສະນະປະຈຳ ຊຶ່ງໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຂອງມາຊົມໃຊ້ ແລະນຳ ເຂົ້າເຄື່ອງຂອງທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະການຄ້າ ຫຼື ຈຸດ ປະສົງທາງການຄ້າ, ມີມູນຄ່າບໍ່ສູງ ແລະເປັນເຄື່ອງຂອງທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການ ດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນແມ່ນໄດ້ຮັບການ ຍົກເວັ້ນໃນມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 50 ໂດລາ, ສ່ວນມູນຄ່າທີ່ເກີນຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ສະເພາະຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ ເປັນລັກສະ ນະປະຈຳຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນລວມ ທັງດ່ານສະໜາມບິນສາກົນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ ຮັບການຍົກເວັ້ນເຄື່ອງຂອງຕິດຕົວຜູ້ ໂດຍສານໃນມູນຄ່າ 50 ໂດລາ ແລະຈະ ຖືກຄິດໄລ່ເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງທີ່ມີການນຳໃຊ້.

ສຳລັບ ພື້ນຖານການຄິດໄລ່ແມ່ນໃຫ້ ກຳນົດເອົາມູນຄ່າຊື້-ຂາຍເຄື່ອງຂອງຢູ່ ປະເທດຕົ້ນທາງທີ່ບໍ່ລວມອາກອນມູນ ຄ່າເພີ່ມ (VAT) ຊຶ່ງມີມູນຄ່າເກີນ 50 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າສະກຸນເງິນກີບ ຫຼື ສະກຸນເງິນອື່ນຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທະ ນາຄານຕໍ່ຄົນຕໍ່ຄັ້ງ, ວິທີຄິດໄລ່ອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາມູນຄ່າເກີນຄູນ ກັບອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 10%, ນອກນັ້ນ ການປະເມີນມູນຄ່າການນຳເຂົ້າເຄື່ອງຂອງຕິດຕົວຜູ້ໂດຍສານໃນກໍລະນີຜູ້ໂດຍສານມີໃບເກັບເງິນບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ໃບເກັບເງິນບໍ່ຊັດເຈນ ຫຼື ບໍ່ມີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ມີສິດປະເມີນມູນຄ່າເຄື່ອງ ຂອງດັ່ງກ່າວໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມ ເປັນຈິງ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານຄິດໄລ່ໃນການ ຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

ໂດຍຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມອບໃຫ້ ກົມພາສີກຳນົດບູລິມະສິດບັນດາດ່ານ ພາສີຊາຍແດນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ, ອອກຄຳແນະນຳທາງດ້ານ ວິຊາການລະອຽດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ, ກຳນົດແບບພິມໃບແຈ້ງ, ກົນ ໄກການມອບເງິນ ແລະເຜີຍແຜ່ແນະນຳ ໃຫ້ພະນັກງານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ, ສ່ວນ ບຸກຄົນ ແລະນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໃນສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ພ້ອມທັງມີການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະປະເມີນຜົນລາຍງານຕໍ່ກະຊວງການເງິນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນ ທາມ ສະບັບ ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2016 ອ້າງອີງການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ທ່ານ ບຸນ ປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ ຫົວໜ້າກົມອາກອນ ກະຊວງການເງິນໄດ້ລະບຸວ່າ: ຂໍ້ກຳນົດ ສະບັບນີ້ ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນ ໄດ້ນຳໃຊ້ເທື່ອ ແຕ່ຈະເລີ່ມນຳເຂົ້າສູ່ພາກ ປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ, ໂດຍມອບ ໃຫ້ກົມພາສີກຳນົດບຸລິມະສິດບັນດາດ່ານພາສີຊາຍແດນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບປີ 2014 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແມ່ນອາກອນທີ່ເກັບຈາກການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ຢູ່ພາຍໃນ ຊຶ່ງມີການເກັບ ແລະການມອບ ຢູ່ຫຼາຍຂອດແບບຕ່ອງໂສ້ ໂດຍແມ່ນຜູ້ ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍເປັນຜູ້ຈ່າຍ, ທັງນີ້ ກໍເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມມີຄວາມສະດວກ, ກະທັດຮັດ, ງ່າຍດາຍ ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະ ດວກໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ ສາມາດນຳເອົາເຄື່ອງຕິດ ຕົວເພື່ອຊົມໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ບໍ່ມີລັກ ສະນະທາງການຄ້າຜ່ານພາສີຊາຍແດນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະປະຕິບັດພັນທະຂອງ ຕົນຕໍ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການກຳນົດ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ຂ່າວເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງທຸລະກິດລາວ: ຂັບເຄື່ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ

ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງທຸລະກິດລາວ: ຂັບເຄື່ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 6 ພຶດສະພາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 6 ພຶດສະພາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 3 ພຶດສະພາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 3 ພຶດສະພາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 14 ມີນາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 14 ມີນາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ຜູ້ນາມຢູເຄຣນລົງນາມສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບຢ່າງເປັນທາງການ

ຜູ້ນາມຢູເຄຣນລົງນາມສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບຢ່າງເປັນທາງການ

ສະຫະພາບເອີຣົບມອບປຶ້ມນິທານໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ

ສະຫະພາບເອີຣົບມອບປຶ້ມນິທານໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ

7 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບກຳລັງສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ

7 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບກຳລັງສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 21 ມັງກອນ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 21 ມັງກອນ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 6 ມັງກອນ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 6 ມັງກອນ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ໃຜເປັນຊາວກະສິກອນຕົວຈິງຫ້າມເລື່ອນຜ່ານ! ມາລຸ້ນຮັບຄຳເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ກັບ KUBOTA Laos Club

ໃຜເປັນຊາວກະສິກອນຕົວຈິງຫ້າມເລື່ອນຜ່ານ! ມາລຸ້ນຮັບຄຳເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ກັບ KUBOTA Laos Club

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ