ວັນອັງຄານ ທີ 17 ກັນຍາ 2019

Sharing Economy ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ເສດຖະກິດຍຸກ Digital ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ

Sharing Economy ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ເສດຖະກິດຍຸກ Digital ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ

"ມີຫຍັງກໍ່ແບ່ງກັນໃຊ້ໃນຮູບແບບບໍລິການ ໄດ້ປະໂຫຍດກັນທຸກຄົນ"

ໃນຍຸກທີ່ອິນເຕີເນັດມີການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວວາ ໂດຍສະເພາະອິນເຕີເນັດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ຕິດມືຂອງຄົນເຮົາດົນກວ່າເວລາທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນການນອນແຕ່ລະມື້ ອັນເນື່ອງມາຈາກອິນເຕີເນັດກໍາລັງມີອິດທິພົນໃນການດໍາລັງຊີວິດຂອງເຮົາທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. ແຕ່ສິ່ງນຶ່ງທີ່ມາພ້ອມກັບຍຸກທີ່ອິນເຕີເນັດກໍາລັງມີອິດທິພົນໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາກໍ່ຄືເສດຖະກິດໃນຮູບແບບການແບ່ງປັນ ມີຫຍັງກໍ່ແບ່ງກັນໃຊ້ໃນຮູບແບບຂອງບໍລິການເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ກັບຊັບສິນທີຕົນເອງມີ.

ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ຫລື ພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ Sharing Economy ຄືຮູບແບບເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ການແບ່ງປັນໃນບ່ອນນີ້ຫມາຍເຖິງການນໍາເອົາຊັບສິນຕ່າງໆຂອງຕົນເອງມາແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໃຊ້ ໃນຮູບແບບຂອງບໍລິການ. ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ຫລື Sharing Economy ຄວາມຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນແນວຄິດທີ່ໃຫມ່ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຄົນທົ່ວໂລກໃນສະໄຫມກ່ອນໃຊ້ໃນການແບ່ງປັນ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າກັນຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິນຄ້າແລກກັບເງິນ ຫລື ສິນຄ້າແລກສິນຄ້າ ຫລື ສິນຄ້າແລກແຮງງານ ແລະ ການບໍລິການ.

ແຕ່ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກທີ່ອຸປະກອນໂທລະສັບ (ຄອມພິວເຕີ) ແລະ ອິນເຕີເນັດເຂົ້າມາມີບົດບົດໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຫລາຍຂຶ້ນ ການປະຍຸກໃຊ້ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການເຮັດທຸລະກິດ ຫລືເອີ້ນວ່າ Big Data ກໍ່ມາຜັນຂະຫຍາຍເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ການນໍາເອົາຊັບສິນຂອງຕົນເອງອອກມາແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໃຊ້ໃນຮູບແບບບໍລິການກໍ່ເລີ່ມມີນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຫລາຍຮູບແບບ. ເຊິ່ງໃນຫລາຍໆປະເທດທົ່ວໂລກ ຮູບແບບຂອງແບ່ງປັນຊັບສິນຂອງຕົນເອງກໍ່ມີຄື: ການແບ່ງປັນຫ້ອງນອນໃນເຮືອນຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນອື່ນເຊົ່າຊົ່ວຄາວ ໂດຍຜ່ານບໍລິການຄົນກາງຢ່າງ airbnb.com, ການແບ່ງປັນລົດໃຫ້ຄົນອື່ນຢືມໄປຂັບໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຕົນເອງບໍ່ໃຊ້ ແລ້ວຮັບຄ່າບໍລິການເປັນລາຍໄດ້ເສີມ ດີກວ່າຈອດຖິ້ມໄວ້ລ້າໆບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ ໂດຍຜ່ານບໍລິການຄົນກາງຢ່າງ TURO, ຫລື ມີເວລາວ່າງ ກໍ່ເອົາເວລາວ່າງມາແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ໃນຮູບແບບຂອງການໄປອອກຕະຫລາດ ຫລື ໄປຊື້ອາຫານໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໂດຍຜ່ານບໍລິການຢ່າງ instacart ແລະ UBEReats,  ນອກຈາກນັ້ນໃນທົ່ວໂລກເຮົາຍັງມີໃຫ້ເຫັນໃນຮູບແບບອື່ນໆອີກ.

ໃນອາຊ່ຽນເຮົາເດ ASEAN

ຖ້າເຮົາເຂົ້າມາເບິ່ງໃນຂອບເຂດຂອງອາຊ່ຽນຂອງພວກເຮົາ ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນກໍາລັງຂະຫຍາຍໂຕໄວຫລາຍ ໂດຍສະເພາະໃນຮູບແບບຂອງບໍລິການລົດແບ່ງປັນ ຫລື Ride Sharing. ບໍລິການລົດແບ່ງປັນກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງປະເພດທີ່ນອນຢູ່ໃນເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ທີ່ຄົນນໍາເອົາລົດສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງບວກກັບເວລາວ່າງເລາະຮັບສົ່ງຄົນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ລົດຈາກຈຸດນຶ່ງໄປຫາຈຸດນຶ່ງຕາມບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆ. ຖ້າເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນບໍລິການລົດແບ່ງປັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊ່ຽຂອງເຮົາກໍ່ຈະເປັນ UBER ແລະ GRAB. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຫລັງຈາກ GRAB ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການຂອງ UBER ໃນເຂດອາຊ່ຽນ ແລະເຮັດໃຫ້ GRAB ກາຍເປັນບໍລິການລົດແບ່ງປັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊຽນໂດຍບໍລິສັດມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 10ຕື້ ໂດລ່າສະຫະລັດ.

ປະເທດລາວເຮົາເດ?

ນອກຈາກຂອບເຂດອາຊ່ຽນແລ້ວ ໃນລາວເຮົາເອງເມື່ອໄວໆມານີ້ກໍ່ເລີ່ມມີບໍລິການລົດແບ່ງປັນ ຫລື Ride Sharing ເກີດຂຶ້ນແລ້ວທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າບໍລິການ LOCA ເຊິ່ງເປັນບໍລິການເອີ້ນນໍາໃຊ້ລົດໃນຕົວເມືອງ ໂດຍມີຜູ້ຂັບເປັນຄົນທີ່ມີລົດ ແລະ ເວລາວ່າງແລ້ວຢາກມາແບ່ງປັນໂດຍການໄປຮັບສົ່ງຄົນຕາມຕົວຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງ. ບໍລິການ LOCA ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ ເຊິ່ງເປັນບໍລິການລັກສະນະດຽວກັບ GRAB  ແລະ UBER, ທີ່ກໍາເນີດຂຶ້ນມາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເອີ້ນໃຊ້ລົດຮັບສົ່ງຕາມຕົວເມືອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນໃນໂທລະສັບມືຖືເປັນໂຕກາງໃນການຈັບຄູ່ຄົນຂັບທີ່ວ່າງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງຈາກຈຸດນຶ່ງໄປຈຸດນຶ່ງ.

ນອກຈາກແອັບພລິເຄຊັນ LOCA ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໃນການເອີ້ນໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ແອັບພລິເຄຊັ່ນດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍການໃຫ້ບໍລິການມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກລະບົບຈະຈັດຫາ ຫລື ຈັບຄູ່ ຜູ້ຂັບທີ່ວ່າງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບບໍ່ເສຍນໍ້າມັນໃນການເດີນທາງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ຈຶ່ງກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖ້າດົນ. ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຂອງ GPS ໃນໂທລະສັບມືຖື ຜູ້ຂັບ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຍັງສາມາດຊອກຫາກັນໄດ້ງ່າຍອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກການອໍານວຍຄວາມສະດວກແລ້ວ ສິ່ງນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍກໍ່ຄືຄວາມປ່ອງໄສ ແລະ ເປັນທໍາຕໍ່ກັບເລື່ອງປັນຫາຄ່າບໍລິການອີກດ້ວຍ, ເນື່ອງຈາກແອັບຈະໃຊ້ GPS ເປັນໃນການຄໍານວນໄລຍະທາງ ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນການຕົວະໂກງ ຫລື ຂັບອອກນອກເສັ້ນທາງເພື່ອເພີ່ມຄ່າບໍລິການໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ລິການຫລາຍຂຶ້ນ. ເຈົ້າຂອງລົດມີລາຍໄດ້ເສີມ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສາມາດໄປໃສມາໃສໄດ້ສະບາຍ ທຸກຄົນມີຄວາມສຸກ.

ແນວໃດກໍ່ດີ ເສດຖະກິດແບບແບ່ງປັນ ຫລື Sharing Economy ໃນຍຸກ 4.0 ນີ້ຍັງເປັນຫຍັງທີ່ໃຫມ່ຫລາຍສໍາລັບປະເທດລາວເຮົາ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໄກໂຕຂອງເຮົາເລີຍ ເພາະການທີ່ເຮົາປັບໂຕຮັບເອົາເສດຖະກິດຮູບແບບນີ້ເຂົ້າມາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຮົາສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ໄປພ້ອມກັບການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃນຮູບແບບທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງຂຶ້ນ ດ້ວຍນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ASEANBRIEFING , Techcrunch , WIKIPEDIA

ພາບ : Chiangmaitraveller.com

ຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຫວຽດນາມ ມູນຄ່າ 3 ຕື້ກວ່າກີບ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ

ຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຫວຽດນາມ ມູນຄ່າ 3 ຕື້ກວ່າກີບ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຢາມຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຢາມຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ

ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານຜ່ານສະໜາມບິນສາກົນຮົງກົງ ຫຼຸດລົງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ທ່າມກາງການປະທ້ວງລັດຖະບານ

ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານຜ່ານສະໜາມບິນສາກົນຮົງກົງ ຫຼຸດລົງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ທ່າມກາງການປະທ້ວງລັດຖະບານ

ເຜີຍ 13 ແນວທາງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄພພິບັດຫຼັງນໍ້າຫຼຸດລົງ

ເຜີຍ 13 ແນວທາງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄພພິບັດຫຼັງນໍ້າຫຼຸດລົງ

6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເຊກອງສົ່ງອອກມັນຕົ້ນ ລວມມູນຄ່າ 9 ຕື້ກວ່າກີບ

6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເຊກອງສົ່ງອອກມັນຕົ້ນ ລວມມູນຄ່າ 9 ຕື້ກວ່າກີບ

"ປີ້ງໄກ່" ອາຫານລາວຈານໃໝ່ຂອງທ່ານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳລາວ

"ປີ້ງໄກ່" ອາຫານລາວຈານໃໝ່ຂອງທ່ານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳລາວ

ລາວຕິດອັນດັບ 8 ຂອງໂລກ ປະເທດທີ່ມີເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມຫຼາຍທີ່ສຸດ

ລາວຕິດອັນດັບ 8 ຂອງໂລກ ປະເທດທີ່ມີເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມຫຼາຍທີ່ສຸດ

ສະຫຼົດໃຈ! ໜຸ່ມລາວນັ່ງຖ້າພໍ່ແມ່ເຮັດວຽກໃນສວນຢາງຢູ່ປະເທດໄທ ຖືກຊ້າງປ່າຢຽບເສຍຊີວິດ

ສະຫຼົດໃຈ! ໜຸ່ມລາວນັ່ງຖ້າພໍ່ແມ່ເຮັດວຽກໃນສວນຢາງຢູ່ປະເທດໄທ ຖືກຊ້າງປ່າຢຽບເສຍຊີວິດ

ເມືອງໄຊ ລົງກວດກາ ແລະ ທຳລາຍໝູທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດແຜ່ລາມ

ເມືອງໄຊ ລົງກວດກາ ແລະ ທຳລາຍໝູທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດແຜ່ລາມ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວກວ່າ 800 ລ້ານກີບ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວກວ່າ 800 ລ້ານກີບ

ລາຊິນີແຫ່ງມາເລເຊຍ ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຕຳຫຼວດຈັບປະຊາຊົນຜູ້ວິຈານຕົນ ພ້ອມບອກ “ທີ່ນີ້ເປັນປະເທດເສລີ”

ລາຊິນີແຫ່ງມາເລເຊຍ ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຕຳຫຼວດຈັບປະຊາຊົນຜູ້ວິຈານຕົນ ພ້ອມບອກ “ທີ່ນີ້ເປັນປະເທດເສລີ”

10 ອັນດັບ ປະເທດທີ່ລະບົບສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2019

10 ອັນດັບ ປະເທດທີ່ລະບົບສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2019

ລະບົບໄຟຟ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ເສຍຫາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ ຈາກພາຍຸໂພດູນ

ລະບົບໄຟຟ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ເສຍຫາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບ ຈາກພາຍຸໂພດູນ

ສາລະວັນ ກຽມລົງມືກໍ່ສ້າງສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານຫຼັງໃໝ່

ສາລະວັນ ກຽມລົງມືກໍ່ສ້າງສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານຫຼັງໃໝ່

ລັດຖະບານອັງກິດ ຈະໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຢູ່ຫາວຽກເຮັດໃນປະເທດໄດ້ 2 ປີຫຼັງຮຽນຈົບ

ລັດຖະບານອັງກິດ ຈະໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຢູ່ຫາວຽກເຮັດໃນປະເທດໄດ້ 2 ປີຫຼັງຮຽນຈົບ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວກວ່າ 67 ຕື້ກີບ

ສະຫະພາບເອີຣົບ ຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວກວ່າ 67 ຕື້ກີບ

ໂຖສ້ວມຄຳ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 10 ຕື້ກີບ ຖືກລັກອອກຈາກວັງເບລນນິມ ໃນອັງກິດ

ໂຖສ້ວມຄຳ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 10 ຕື້ກີບ ຖືກລັກອອກຈາກວັງເບລນນິມ ໃນອັງກິດ

ລາວ-ລຸກຊໍາ​ບວກ ຖື​ເອົາ​ການ​ສຶກສາ​ເປັນເສົາ​ຫຼັກ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​​ກົດໝາຍ​

ລາວ-ລຸກຊໍາ​ບວກ ຖື​ເອົາ​ການ​ສຶກສາ​ເປັນເສົາ​ຫຼັກ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​​ກົດໝາຍ​

ກຽມພັດທະນາພື້ນທີ່ບໍລິເວນສະໜາມກີລາແຫ່ງຊາດ ເປັນວິທະຍາໄລເຕັກນິກການລົດໄຟ

ກຽມພັດທະນາພື້ນທີ່ບໍລິເວນສະໜາມກີລາແຫ່ງຊາດ ເປັນວິທະຍາໄລເຕັກນິກການລົດໄຟ

ນັກວິໄຈພົບ ໂຄງກະດູກ "ຄູ່ຮັກແຫ່ງໂມເດນາ" ຖືກຝັງໂດຍຈັບມືກັນ ຄວາມຈິງແມ່ນເປັນເພດຊາຍທັງສອງ

ນັກວິໄຈພົບ ໂຄງກະດູກ "ຄູ່ຮັກແຫ່ງໂມເດນາ" ຖືກຝັງໂດຍຈັບມືກັນ ຄວາມຈິງແມ່ນເປັນເພດຊາຍທັງສອງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ