ວັນສຸກ ທີ 29 ພຶດສະພາ 2020

UNESCO ສະເໜີທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ ແຫ່ງທີ 3 ຂອງລາວ ຈະໄດ້ຄໍາຕອບໃນປີ 2019

UNESCO ສະເໜີທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ ແຫ່ງທີ 3 ຂອງລາວ ຈະໄດ້ຄໍາຕອບໃນປີ 2019

ຕາມການເປີດເຜີຍຂອງກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລະຫວ່າງປີ 1998 – 2000 ໂຄງການໄລຍະທີ 1 ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ UNESCO 25 ພັນໂດລາ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພູມສັນຖານຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການກຳນົດຂອບເຂດອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ. ສຳລັບໃນໂຄງການໄລຍະທີ 2 ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາໃນປີ 2000 – 2002 UNESCO ໄດ້ເພີ່ມເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເປັນ 30 ພັນໂດລາ ເພື່ອລົງເລິກວຽກງານການສຳຫຼວດພາກສະໜາມໃນການເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນລະອຽດຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນແຕ່ລະແຫ່ງ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊານການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ, ການບັນທຶກ ແລະ ການສ້າງເອກະສານຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ ດ້ວຍການຈັດສຳມະນາໄປຄຽງຄູ່ກັບການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງຢູ່ກັບພາກສະໜາມ.

ໂຄງການໃນໄລຍະທີ 3 ໄດ້ດຳເນີນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2002 – 2005 ເຊິ່ງໄດ້ເງິນສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນມໍລະດົກ 60 ພັນໂດລາ ແລະ ປະເທດນູແວນເຊລັງ 18 ພັນໂດລາ ໂດຍໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ເພື່ອນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນຊາວແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຕິດພັນກັບແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ. ສຳລັບໂຄງການໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການສຳມະນາຝຶກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການທີ່ເຮັດວຽກໂດຍກົງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນຕ່າງໆ ນັບແຕ່ຂັ້ນເມືອງຈົນເຖິງຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເບິ່ງແຍງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສະຖານທີ່ມໍລະດົກໄຫຫີນ ພ້ອມທັງສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທາງໂຄງການຍັງໄດ້ເປີດຊຸດສຳມະນາຫຼາຍຄັ້ງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ.

ສ່ວນໂຄງການໃນໄລຍະທີ 4 ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2006 – 2010 ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດນູແວນເຊລັງ ຜ່ານ UNESCO 1 ແສນກວ່າໂດລາ, ຈາກ UNESCO 74 ພັນກວ່າໂດລາ ແລະ ຈາກລັດຖະບານລາວ 38 ພັນໂດລາ ໂດຍແມ່ນອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງໂຄງການໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ບໍລິຫານແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍໜ່ວຍງານນັບແຕ່ທ້ອງຖິ່ນຈົນເຖິງສູນກາງ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອັນເໝາະສົມໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ທ່າແຮງຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ເຊິ່ງບັນດາໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຈຸດບໍລິການຂາຍປີ້ເຂົ້າຊົມ, ຫໍວາງສະແດງ, ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນປີ 2009 ໂຄງການກໍ່ໄດ້ສຳເລັດຮ່າງແຜນແມ່ບົດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ສະບັບທຳອິດ, ແຕ່ແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນແຜນແມ່ບົດທີ່ກວມເອົາພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງແຂວງ.

ເນື່ອງຈາກວ່າແຜນແມ່ບົດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ສະບັບທຳອິດໃນປີ 2009 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບອົງການ UNESCO ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະທີ 5 ຂຶ້ນ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ UNESCO 30 ພັນໂດລາ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 200 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2017 ເພື່ອສຸມໃສ່ໃຫ້ສຳເລັດການເກັບກຳຂໍ້ມູນລະອຽດໃນດ້ານຕ່າງໆຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຂຽນຄຳຮ້ອງ ແລະ ປັບປຸງແຜນແມ່ບົດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ເພື່ອນຳສະເໜີເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ.

ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະທີ 5 ນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນຕົ້ນປີ 2015 ກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງທຸກໆຂັ້ນ ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງຮ່າງເອກະສານຄຳຮ້ອງ ແລະ ແຜນແມ່ບົດເພື່ອສະເໜີແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ຮ່ວມກັບອົງການຢູເນສໂກ ໂດຍໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືເພື່ອແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງລະອຽດ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈົນຮອດໄລຍະທີ 5 ມາຮອດເດືອນທັນວາ 2017 ຄະນະຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິຊາການຂອງໂຄງການທົບທວນຄືນຄຳເຫັນຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄຳເຫັນຂອງສູນກາງມໍລະດົກໂລກ ເພື່ອປັບປຸງ, ດັດແກ້ຮ່າງຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານແຜນແມ່ບົດຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ; ເດືອນມັງກອນ 2018 ສຳເລັດ ແລະ ຮັບຮອງຮ່າງຄຳຮ້ອງແຜນແມ່ບົດຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ສະບັບສົມບູນ ແລະ ເດືອນກຸມພາ 2018 ນຳສົ່ງຄຳຮ້ອງ, ແຜນແມ່ບົດຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ເຖິງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນປີ 2018 ນີ້ທາງໂຄງການຈະໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການທ້ອງຖິ່ນ ນັບແຕ່ຂັ້ນແຂວງຈົນເຖິງຂັ້ນເມືອງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຈະໄດ້ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ.

ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ຫົວໜ້າກົມມໍລະດົກໂລກ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ: ທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈະສາມາດເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ແຫ່ງທີ 3 ຂອງລາວໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າເວົ້າໃນແງ່ວິຊາການແລ້ວລັກສະນະຂອງທົ່ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີໃນໂລກນີ້, ແຕ່ທີ່ມີຢູ່ອິນເດຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ນັ້ນກໍ່ເປັນແຫຼ່ງໄຫຫີນທີ່ມີໜ້ອຍ ແລະ ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ບໍ່ມີເອກະລັກ, ບໍ່ໂດດເດັ່ນ ເຊິ່ງຕ່າງຈາກຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ ກວ້າງຂວາງ ຖ້າເວົ້າໃນຈຸດນີ້ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ 100%; ອັນທີສອງ ຕີລາຄາທາງດ້ານປະຫວັດສາດທີ່ພົວພັນເຖິງຂະບວນການວິວັດຂອງມະນຸດຂອງຂົງເຂດ ເຊິ່ງມັນເປັນຫຼັກຖານໜຶ່ງດຽວທີ່ຍັງຢູ ແລະ ໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເຮົາ ເຊິ່ງຖ້າເວົ້າໃນແງ່ນີ້ກໍ່ມີໂອກາດໄດ້ 100% ແລະ ຖ້າເວົ້າໃນແງ່ຂອງຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ຫຼື ຄວາມໝາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງປະເທດເຮົາກໍ່ມີແຫ່ງດຽວໃນປະເທດ.

ພາຍຫຼັງສຳເລັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບຮອງເອກະສານຄຳຮ້ອງ ແລະ ແຜນແມ່ບົດຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກທົ່ງໄຫຫີນ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຂົ້າບັນຊີເປັນມໍລະດົກໂລກ ແຫ່ງທີ 3 ຂອງລາວ ໃນຕົ້ນປີ 2018 ທາງຄະນະວິຊາການຈາກກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານສະບັບສົມບູນໄປຫາ UNESCO ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ຈະຮູ້ຜົນໃນປີ 2019, ປະຊາຊົນຊາວແຂວງຊຽງຂວາງ ລວມທັງປະຊາຊົນລາວ ກໍ່ຕັ້ງ ຄວາມຫວັງໄວ້ວ່າໃນປີ 2019 ນີ້ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີຈາກ UNESCO ທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທົ່ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ແຫ່ງທີ 3 ຂອງລາວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ເສດຖະກິດລາວຈະເປັນແນວໃດໃນປີ 2020? ທະນາຄານໂລກຊີ້ ໂຄວິດ-19 ກະທົບການເຕີບໂຕ ຄາດໜີ້ສິນເພີ່ມ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສ້າງເສັ້ນທາງເພີ່ມ 2 ເສັ້ນ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ແຂວງໄຊສົມບູນ ສ້າງເສັ້ນທາງເພີ່ມ 2 ເສັ້ນ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສານປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຊາຍ 5 ຄົນ ຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ

ສານປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຊາຍ 5 ຄົນ ຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ

ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລັດຖະບານຈະເຮັດຫຍັງແດ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ? ສະຫຼຸບ 12 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ນາຍົກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

8 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ ຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ