ວັນຈັນ ທີ 16 ກໍລະກົດ 2018

5 ປີຕໍ່ໜ້​າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະພັດທະນາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ

5 ປີຕໍ່ໜ້​າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະພັດທະນາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ

ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ (ສສກ) ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກ່ອນໄວຮຽນ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ເພື່ອໃຫ້ເດັກທຸກຄົນມີໂອກາດໄດ້ກຽມພາສາລາວ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນ ແລະ ການຄ້າງຫ້ອງໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ.

ອີງຕາມແຜນພັດທະນາ 5 ປີ (2016-2020) ສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍຮອດປີ 2020 ແມ່ນເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-4 ປີ ຈາກ 31,5 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ 40 ເປີເຊັນ, ເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ຈາກ 43,2 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ 55 ເປີເຊັນ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ຈາກ 66 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ 80 ເປີເຊັນ.

ສ່ວນ 5 ຍຸດທະສາດ ​ແມ່ນສົ່ງເສີມການສຶກສາໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ເດັກຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກຍາກ, ເພດຍິງ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ພິການໄດ້ຮັບການດູແລ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການຮຽນຮູ້ຕາມເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນ; ປັບປຸງຄຸນະພາບການບໍລິການການສຶກສາແກ່ເດັກກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ພຽງພໍ; ສົ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໂພຊະນາການສຶກສາໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸ 3-5 ປີ ສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ບັນລຸຄາດໝາຍຂອງແຕ່ລະປີ, ແຕ່ວ່າບັນຫາດ້ານຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ແລະ ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສອນເດັກຊົນເຜົ່າ ແລະ ເດັກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານໄປສູ່ຊຸມຊົນໄດ້, ຍັງມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການ ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຊັກຊ້າໃນບາງເຂດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຫ້ອງຮຽນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ ການຈັດກິດຈະກໍາສໍາລັບເດັກ, ການສ້າງຄູອະນຸບານມີຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ພຽງພໍ, ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸຄູມີຈໍາກັດ, ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນເພື່ອຮອງຮັບກໍ່ຍັງຈໍາກັດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕໍ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຍັງບໍ່ມີຫຼາຍ.

ສໍາລັບໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈໍານວນນັກຮຽນ, ຈໍານວນຄູ ແລະ ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂະຫຍາຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫຼິ້ນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ບັນລຸໄດ້ເຖິງ 66 ເປີເຊັນ. ສ່ວນເດັກກຸ່ມອາຍຸ 3-5 ປີ ບັນລຸ 43.2 ເປີເຊັນ. ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໂຮງຮຽນແລ້ວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ ແລະ ໄດ້ສະໜອງສື່ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ.

Advertisement Replay Ad
ທຣຳ ເດີນທາງຮອດເຮລຊິງກິ ກຽມຮ່ວມປະຊຸມກັບ ປູຕິນ ທ່າມກາງສຽງຕໍ່ຕ້ານ

ທຣຳ ເດີນທາງຮອດເຮລຊິງກິ ກຽມຮ່ວມປະຊຸມກັບ ປູຕິນ ທ່າມກາງສຽງຕໍ່ຕ້ານ

ຕຳຫຼວດຝຣັ່ງສີດແກສນໍ້າຕາ ລະງັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງແຟນບານ ທີ່ສະຫຼອງໄຊຊະນະບານໂລກເກີນຂອບເຂດ

ຕຳຫຼວດຝຣັ່ງສີດແກສນໍ້າຕາ ລະງັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງແຟນບານ ທີ່ສະຫຼອງໄຊຊະນະບານໂລກເກີນຂອບເຂດ

ກົມອຸຕຸເຕືອນ 16-18 ກໍລະກົດ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ-ລົມແຮງບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງພາກເໜືອ-ພາກໃຕ້

ກົມອຸຕຸເຕືອນ 16-18 ກໍລະກົດ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ-ລົມແຮງບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງພາກເໜືອ-ພາກໃຕ້

ລັດຖະບານ ຫາລືທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018

ລັດຖະບານ ຫາລືທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018

ຫຼວງນ້ຳທາຄາດ ປີ 2018 ຈະມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 33 ລ້ານໂດລາ

ຫຼວງນ້ຳທາຄາດ ປີ 2018 ຈະມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 33 ລ້ານໂດລາ

ວິວັດທະ​ນາ​ການລະບົບການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສິງ​ກະ​ໂປ ຕໍ່​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຄຸນນະພາບ

ວິວັດທະ​ນາ​ການລະບົບການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສິງ​ກະ​ໂປ ຕໍ່​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຄຸນນະພາບ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫາລືປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ການຈ່າຍອາກອນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫາລືປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ການຈ່າຍອາກອນ

ຊົມເຊີຍ ນັກສຶກສາລາວຄວ້າອັນດັບ 2 ໃນການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີນານາຊາດ ທີ່ ສປ ຈີນ

ຊົມເຊີຍ ນັກສຶກສາລາວຄວ້າອັນດັບ 2 ໃນການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີນານາຊາດ ທີ່ ສປ ຈີນ

ໜ່ວຍພັກສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ

ໜ່ວຍພັກສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮ່ວມປ່ອຍປາສູ່ທຳມະຊາດ ເນື່ອງໃນວັນອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮ່ວມປ່ອຍປາສູ່ທຳມະຊາດ ເນື່ອງໃນວັນອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ

ຕາຍ 128 ຄົນ! ລະເບີດຂ້າຕົວຕາຍທີ່ປາກີສະຖານ ເຫດຮຸນແຮງສຸດໃນຮອບ 4 ປີ

ຕາຍ 128 ຄົນ! ລະເບີດຂ້າຕົວຕາຍທີ່ປາກີສະຖານ ເຫດຮຸນແຮງສຸດໃນຮອບ 4 ປີ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊປປລ ພ້ອມກັນປ່ອຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊປປລ ພ້ອມກັນປ່ອຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ

ກະຊວງການເງິນ ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂຄະດີລັກລອບນຳເຂົ້າລົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ກະຊວງການເງິນ ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂຄະດີລັກລອບນຳເຂົ້າລົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ສົກ 2017-2018 ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ສ້າງໂຮງຮຽນຂຽວສະອາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມດີ ທັງ​ໝົດ 103 ແຫ່ງ

ສົກ 2017-2018 ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ສ້າງໂຮງຮຽນຂຽວສະອາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມດີ ທັງ​ໝົດ 103 ແຫ່ງ

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ? ເປີດຄຼິບເດັກນ້ອຍກວາງໂຈວເຕັ້ນເຊືອກໄວ 206 ເທື່ອໃນ 30 ວິນາທີ! vdo

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ? ເປີດຄຼິບເດັກນ້ອຍກວາງໂຈວເຕັ້ນເຊືອກໄວ 206 ເທື່ອໃນ 30 ວິນາທີ!

ຍີ່ປຸ່ນເຜີຍ ເຫຍື່ອພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກືອບແຕະ 200 ຄົນແລ້ວ ຊີ້ ໄພທຳມະຊາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ ບໍ່ມີທາງຫຼີກເວັ້ນ

ຍີ່ປຸ່ນເຜີຍ ເຫຍື່ອພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກືອບແຕະ 200 ຄົນແລ້ວ ຊີ້ ໄພທຳມະຊາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ ບໍ່ມີທາງຫຼີກເວັ້ນ

ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຫດຕິດຖໍ້າຫຼວງເຜີຍ ພວກເຂົາບໍ່ມີອາຫານ-ຫິວຕອນຢູ່ໃນຖໍ້າ ຖິ້ມເກີບໄວ້ເພື່ອປະຮ່ອງຮອຍ

ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຫດຕິດຖໍ້າຫຼວງເຜີຍ ພວກເຂົາບໍ່ມີອາຫານ-ຫິວຕອນຢູ່ໃນຖໍ້າ ຖິ້ມເກີບໄວ້ເພື່ອປະຮ່ອງຮອຍ

ອິນເດຍສັ່ງຕຳຫຼວດທີ່ນໍ້າໜັກໂຕເກີນໄປຫຼຸດນໍ້າໜັກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຖືກໄລ່ອອກ

ອິນເດຍສັ່ງຕຳຫຼວດທີ່ນໍ້າໜັກໂຕເກີນໄປຫຼຸດນໍ້າໜັກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຖືກໄລ່ອອກ

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ບໍລິສັດຣັດເຊຍມອບ​​ເຮືອ​ບິນ ​ເອັມ​ໄອ-17 ວີ1 ​ຈຳນວນ 4 ລໍາ​ ຄືນລັດຖະບານລາວ ຫຼັງສຳເລັດການສ້ອມແປງໃຫຍ່

ບໍລິສັດຣັດເຊຍມອບ​​ເຮືອ​ບິນ ​ເອັມ​ໄອ-17 ວີ1 ​ຈຳນວນ 4 ລໍາ​ ຄືນລັດຖະບານລາວ ຫຼັງສຳເລັດການສ້ອມແປງໃຫຍ່

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ