ວັນອາທິດ ທີ 23 ກັນຍາ 2018

5 ປີຕໍ່ໜ້​າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະພັດທະນາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ

5 ປີຕໍ່ໜ້​າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະພັດທະນາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ

ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ (ສສກ) ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກ່ອນໄວຮຽນ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ເພື່ອໃຫ້ເດັກທຸກຄົນມີໂອກາດໄດ້ກຽມພາສາລາວ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນ ແລະ ການຄ້າງຫ້ອງໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ.

ອີງຕາມແຜນພັດທະນາ 5 ປີ (2016-2020) ສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍຮອດປີ 2020 ແມ່ນເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-4 ປີ ຈາກ 31,5 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ 40 ເປີເຊັນ, ເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ຈາກ 43,2 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ 55 ເປີເຊັນ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ຈາກ 66 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ 80 ເປີເຊັນ.

ສ່ວນ 5 ຍຸດທະສາດ ​ແມ່ນສົ່ງເສີມການສຶກສາໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ເດັກຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກຍາກ, ເພດຍິງ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ພິການໄດ້ຮັບການດູແລ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການຮຽນຮູ້ຕາມເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນ; ປັບປຸງຄຸນະພາບການບໍລິການການສຶກສາແກ່ເດັກກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ພຽງພໍ; ສົ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໂພຊະນາການສຶກສາໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸ 3-5 ປີ ສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ບັນລຸຄາດໝາຍຂອງແຕ່ລະປີ, ແຕ່ວ່າບັນຫາດ້ານຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ແລະ ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສອນເດັກຊົນເຜົ່າ ແລະ ເດັກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານໄປສູ່ຊຸມຊົນໄດ້, ຍັງມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການ ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຊັກຊ້າໃນບາງເຂດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຫ້ອງຮຽນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ ການຈັດກິດຈະກໍາສໍາລັບເດັກ, ການສ້າງຄູອະນຸບານມີຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ພຽງພໍ, ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸຄູມີຈໍາກັດ, ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນເພື່ອຮອງຮັບກໍ່ຍັງຈໍາກັດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕໍ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຍັງບໍ່ມີຫຼາຍ.

ສໍາລັບໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈໍານວນນັກຮຽນ, ຈໍານວນຄູ ແລະ ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂະຫຍາຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫຼິ້ນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ບັນລຸໄດ້ເຖິງ 66 ເປີເຊັນ. ສ່ວນເດັກກຸ່ມອາຍຸ 3-5 ປີ ບັນລຸ 43.2 ເປີເຊັນ. ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໂຮງຮຽນແລ້ວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ ແລະ ໄດ້ສະໜອງສື່ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ.

Advertisement Replay Ad
ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ການກະກຽມງານສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ການກະກຽມງານສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ເມືອງພູຄູນ ກຽມເປີດຕະຫຼາດນັດ ບ້ານສາມແຍກຄືນໃໝ່ ທຸກໆທ້າຍເດືອນ ທີ່ສາລາຄຳພູຄູນ ເລີ່ມເດືອນນີ້

ເມືອງພູຄູນ ກຽມເປີດຕະຫຼາດນັດ ບ້ານສາມແຍກຄືນໃໝ່ ທຸກໆທ້າຍເດືອນ ທີ່ສາລາຄຳພູຄູນ ເລີ່ມເດືອນນີ້

ແຂວງສາລະວັນ ​ເຂັ້ມ​ງວດທໍາລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ແຂວງສາລະວັນ ​ເຂັ້ມ​ງວດທໍາລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາການກະກຽມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາການກະກຽມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຫລາຍພາກສ່ວນຫາລືການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ

ຫລາຍພາກສ່ວນຫາລືການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ

ເຊີນຮ່ວມງານ Season Opening Day ເຂົ້າຟຣີ! ພ້ອມກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ເຊີນຮ່ວມງານ Season Opening Day ເຂົ້າຟຣີ! ພ້ອມກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຊີ້​ແຈ້ງສາເຫດຂອງການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI

ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຊີ້​ແຈ້ງສາເຫດຂອງການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI

ແຂວງຫົວພັນ ລົງສຳຫຼວດພະທາດຜາຕັ້ງ ອາຍຸ 300 ປີ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ແຂວງຫົວພັນ ລົງສຳຫຼວດພະທາດຜາຕັ້ງ ອາຍຸ 300 ປີ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ເລີ່ມຄັດເລືອກການແຂ່ງຂັນເຮັດອາຫານເກົາຫຼີ

ເລີ່ມຄັດເລືອກການແຂ່ງຂັນເຮັດອາຫານເກົາຫຼີ

ລາວ ເນັ້ນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ປະຕູ​ດຽວ

ລາວ ເນັ້ນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ປະຕູ​ດຽວ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ

ເລັ່ງພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານໃຫ້ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ກັບ​​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ເລັ່ງພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານໃຫ້ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ກັບ​​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ເລັ່ງຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ

ເລັ່ງຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບັນດາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງລາວ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບັນດາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງລາວ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ສະຫຼຸບຄະດີຄາດຕະກໍາເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີ້ຮາວ ຈັບຄົນຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ບົງການ ໄດ້ແລ້ວ

ສະຫຼຸບຄະດີຄາດຕະກໍາເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີ້ຮາວ ຈັບຄົນຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ບົງການ ໄດ້ແລ້ວ

ກະຊວງການເງິນປະຕິບັດວິໃນພະນັກງານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ

ກະຊວງການເງິນປະຕິບັດວິໃນພະນັກງານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ສືບຕໍ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ  ໃນຂະແໜງພະລັງງານນໍ້າ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ສືບຕໍ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ ໃນຂະແໜງພະລັງງານນໍ້າ

ຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ວຽກປົກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ ລາວ ກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ

ຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ວຽກປົກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ ລາວ ກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ

2 ບ້ານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈະມີການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ

2 ບ້ານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈະມີການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ