ວັນພຸດ ທີ 21 ພະຈິກ 2018

5 ປີຕໍ່ໜ້​າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະພັດທະນາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ

5 ປີຕໍ່ໜ້​າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະພັດທະນາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ

ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ (ສສກ) ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກ່ອນໄວຮຽນ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ເພື່ອໃຫ້ເດັກທຸກຄົນມີໂອກາດໄດ້ກຽມພາສາລາວ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມກ່ອນເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນ ແລະ ການຄ້າງຫ້ອງໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ.

ອີງຕາມແຜນພັດທະນາ 5 ປີ (2016-2020) ສໍາລັບຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍຮອດປີ 2020 ແມ່ນເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-4 ປີ ຈາກ 31,5 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ 40 ເປີເຊັນ, ເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ຈາກ 43,2 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ 55 ເປີເຊັນ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ຈາກ 66 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ 80 ເປີເຊັນ.

ສ່ວນ 5 ຍຸດທະສາດ ​ແມ່ນສົ່ງເສີມການສຶກສາໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ເດັກຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກຍາກ, ເພດຍິງ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ພິການໄດ້ຮັບການດູແລ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການຮຽນຮູ້ຕາມເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນ; ປັບປຸງຄຸນະພາບການບໍລິການການສຶກສາແກ່ເດັກກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ພຽງພໍ; ສົ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໂພຊະນາການສຶກສາໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸ 3-5 ປີ ສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ບັນລຸຄາດໝາຍຂອງແຕ່ລະປີ, ແຕ່ວ່າບັນຫາດ້ານຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ແລະ ຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສອນເດັກຊົນເຜົ່າ ແລະ ເດັກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານໄປສູ່ຊຸມຊົນໄດ້, ຍັງມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການ ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຊັກຊ້າໃນບາງເຂດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຫ້ອງຮຽນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ ການຈັດກິດຈະກໍາສໍາລັບເດັກ, ການສ້າງຄູອະນຸບານມີຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ພຽງພໍ, ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸຄູມີຈໍາກັດ, ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນເພື່ອຮອງຮັບກໍ່ຍັງຈໍາກັດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕໍ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຍັງບໍ່ມີຫຼາຍ.

ສໍາລັບໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈໍານວນນັກຮຽນ, ຈໍານວນຄູ ແລະ ຈໍານວນຫ້ອງຮຽນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂະຫຍາຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫຼິ້ນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ບັນລຸໄດ້ເຖິງ 66 ເປີເຊັນ. ສ່ວນເດັກກຸ່ມອາຍຸ 3-5 ປີ ບັນລຸ 43.2 ເປີເຊັນ. ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໂຮງຮຽນແລ້ວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຫຼັກສູດຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ ແລະ ໄດ້ສະໜອງສື່ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ.

Advertisement Replay Ad
ຈີນເກືອດຫ້າມຊະນິດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຫ້າມນຳເຂົ້າເພີ່ມເຕີມ ປະກາດບໍ່ຢາກເປັນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງໂລກ

ຈີນເກືອດຫ້າມຊະນິດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຫ້າມນຳເຂົ້າເພີ່ມເຕີມ ປະກາດບໍ່ຢາກເປັນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງໂລກ

ລັດຖະບານລາຍງານວຽກງານພົ້ນເດັ່ນໃນເຄິ່ງສະໄໝຜ່ານມາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະບານລາຍງານວຽກງານພົ້ນເດັ່ນໃນເຄິ່ງສະໄໝຜ່ານມາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວ ລັດຈະຫຼຸດໂຄຕ້າລັດຖະກອນຈາກ 3,000 ເປັນ 1,500 ອັດຕາໃນປີ 2019

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວ ລັດຈະຫຼຸດໂຄຕ້າລັດຖະກອນຈາກ 3,000 ເປັນ 1,500 ອັດຕາໃນປີ 2019

ຊາຍຈີນໄວ 60 ແຂງແຮງຫຼາຍ ຫຼິ້ນ "ໂຢຄະ" ອວດຫຸ່ນຟິດ ເດັກນ້ອຍຍັງອາຍ

ຊາຍຈີນໄວ 60 ແຂງແຮງຫຼາຍ ຫຼິ້ນ "ໂຢຄະ" ອວດຫຸ່ນຟິດ ເດັກນ້ອຍຍັງອາຍ

ໜຸ່ມອຸດົມໄຊຖືກສານຕັດສິນຕິດຄຸກ 10 ປີ ພ້ອມປັບໃໝ 100 ລ້ານກີບ ຈາກຂໍ້ຫາຄ້າຢາເສບຕິດ

ໜຸ່ມອຸດົມໄຊຖືກສານຕັດສິນຕິດຄຸກ 10 ປີ ພ້ອມປັບໃໝ 100 ລ້ານກີບ ຈາກຂໍ້ຫາຄ້າຢາເສບຕິດ

ເມືອງປາກແຊງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈັດພິທີທຳລາຍອາວຸດລ່າເນື້ອ

ເມືອງປາກແຊງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈັດພິທີທຳລາຍອາວຸດລ່າເນື້ອ

"ສິງກະໂປແອລາຍ" ຄອງແຊັມສາຍການບິນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈຳປີ 2019

"ສິງກະໂປແອລາຍ" ຄອງແຊັມສາຍການບິນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈຳປີ 2019

​ສະພາແຫ່ງຊາດເປີດກອງ​ປະຊຸ​ມສະ​ໄໝ​ສາມັນ​ເທື່ອ​ທີ 6 ​​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ພ້ອມພິຈາລະນາຮັບຮອງຫຼາຍບັນຫາ

​ສະພາແຫ່ງຊາດເປີດກອງ​ປະຊຸ​ມສະ​ໄໝ​ສາມັນ​ເທື່ອ​ທີ 6 ​​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ພ້ອມພິຈາລະນາຮັບຮອງຫຼາຍບັນຫາ

ວັນວິດຖ່າຍໂລກ 2018: ປະຊາຊົນ 2.3 ຕື້ຄົນທົ່ວໂລກ ຍັງຂາດແຄນວິດຖ່າຍທີ່ຖືກສຸຂານາໄມ

ວັນວິດຖ່າຍໂລກ 2018: ປະຊາຊົນ 2.3 ຕື້ຄົນທົ່ວໂລກ ຍັງຂາດແຄນວິດຖ່າຍທີ່ຖືກສຸຂານາໄມ

ນັກຂຽນຈີນຖືກໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 10 ປີ ຍ້ອນແຕ່ງ "ນິຍາຍເກ" ຂາຍ

ນັກຂຽນຈີນຖືກໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 10 ປີ ຍ້ອນແຕ່ງ "ນິຍາຍເກ" ຂາຍ

ສຶກສາ-ກີລາ ຫາລື​​ການ​ພັດທະນາ​ນະ​ໂນ​ບາຍ​ຄູໃຫ້​ມີ​ຄວາມສ​ອດຄ່ອງ ​ແລະ ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ

ສຶກສາ-ກີລາ ຫາລື​​ການ​ພັດທະນາ​ນະ​ໂນ​ບາຍ​ຄູໃຫ້​ມີ​ຄວາມສ​ອດຄ່ອງ ​ແລະ ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ

ໃນປີ 2018 ມີ 130 ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ຄວາມຍາວລວມກວ່າ 5,800 ກິໂລແມັດ

ໃນປີ 2018 ມີ 130 ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ຄວາມຍາວລວມກວ່າ 5,800 ກິໂລແມັດ

ຄບຕ ຈັດສັນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖືກຈຸດ ບໍລິເວນບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ຄບຕ ຈັດສັນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖືກຈຸດ ບໍລິເວນບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ຢູນິເຊຟ ກຳປູເຈຍ ຮ້ອງຂໍນັກທ່ອງທ່ຽວຢ່າຊື້ເຄື່ອງຈາກເດັກນ້ອຍ ກໍລະນີເດັກຊາຍກຳປູເຈຍເວົ້າໄດ້ 16 ພາສາ

ຢູນິເຊຟ ກຳປູເຈຍ ຮ້ອງຂໍນັກທ່ອງທ່ຽວຢ່າຊື້ເຄື່ອງຈາກເດັກນ້ອຍ ກໍລະນີເດັກຊາຍກຳປູເຈຍເວົ້າໄດ້ 16 ພາສາ

ໄຕ້ຫວັນ ກຽມເປີດໂຫວດໃຫ້ 'ຄູ່ຮັກເພດດຽວ' ກັນສາມາດແຕ່ງດອງກັນໄດ້ເປັນຊາດທຳອິດຂອງເອເຊຍ

ໄຕ້ຫວັນ ກຽມເປີດໂຫວດໃຫ້ 'ຄູ່ຮັກເພດດຽວ' ກັນສາມາດແຕ່ງດອງກັນໄດ້ເປັນຊາດທຳອິດຂອງເອເຊຍ

"ຈ໊ວດ" ແປວ່າຫຍັງ? ໃຜເປັນຄົນພາເລີ່ມໃຊ້?

"ຈ໊ວດ" ແປວ່າຫຍັງ? ໃຜເປັນຄົນພາເລີ່ມໃຊ້?

ກໍານົດ​ແລ້ວ! ວັນ​ພັກ​ທົດແທນ​ວັນຊາດ​ທີ 2 ທັນວາ​ ປີ 2018

ກໍານົດ​ແລ້ວ! ວັນ​ພັກ​ທົດແທນ​ວັນຊາດ​ທີ 2 ທັນວາ​ ປີ 2018

ສິງກະໂປຈະຍົກເລີກການສອບເສັງລະດັບປະຖົມ-ມັດທະຍົມໃນປີ 2019 ຫວັງເພີ່ມຄວາມສຸກໃນການຮຽນຮູ້

ສິງກະໂປຈະຍົກເລີກການສອບເສັງລະດັບປະຖົມ-ມັດທະຍົມໃນປີ 2019 ຫວັງເພີ່ມຄວາມສຸກໃນການຮຽນຮູ້

ເຜີຍຊື່ສິລະປິນຊຸດທຳອິດທີ່ຈະມາມອບຄວາມມ່ວນໃນເທດສະການດົນຕີໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ VangVieng Fest 2018

ເຜີຍຊື່ສິລະປິນຊຸດທຳອິດທີ່ຈະມາມອບຄວາມມ່ວນໃນເທດສະການດົນຕີໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ VangVieng Fest 2018

ວຽງຈັນ ຢູໄນເຕັດ ຖືກຕົ້ມ! ຕິດຄ້າງຢູ່ສະໜາມບິນວັດໄຕດົນກວ່າ 10 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນເດີນທາງຮ່ວມແຂ່ງຂັນຢູ່ຈີນ

ວຽງຈັນ ຢູໄນເຕັດ ຖືກຕົ້ມ! ຕິດຄ້າງຢູ່ສະໜາມບິນວັດໄຕດົນກວ່າ 10 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນເດີນທາງຮ່ວມແຂ່ງຂັນຢູ່ຈີນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ