ວັນອາທິດ ທີ 23 ກັນຍາ 2018

ກຽມເຮ! ເດືອນນີ້ ກະຊວງການເງິນຈະເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ກຽມເຮ! ເດືອນນີ້ ກະຊວງການເງິນຈະເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປີດເຜີຍວ່າ: ການຊົດເຊີຍຄືນທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະອື່ນໆ ທີ່ຖືກໂຄງການກໍ່ສ້າງລາວ-ຈີນ ກະຊວງການເງິນ ຈະສູ້ຊົນເບີກຈ່າຍເງິນຄ່າຊົດເຊີຍເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2018 ນີ້.

ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ວ່າ: ຄະນະໄກ່ເກ່ຍໄດ້ລົງສົມທົບກັບເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕາມພື້ນທີ່ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ປັກຫຼັກໝາຍກໍານົດຂອບເຂດເພື່ອການກໍ່ສ້າງ ເຊັ່ນ: ທາງລົດໄຟ, ໂຮງງານ, ຈຸດຕັ້ງແຄັມຂອງທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ຫ້ອງການເຮັດວຽກ, ຫ້ອງທົດລອງ, ສະຖານີລົດໄຟ, ເສົາໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ.

ຈັດລຽງເປັນສາລະບານລາຍການສິ່ງກີດຂວາງ ເຊັ່ນ: ທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ຜົນລະປູກ ແລະອື່ນໆ ແລ້ວຄົ້ນຄວ້າຄິດໄລ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍຄ່າຊົດເຊີຍ ຕາມລາຍການທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊົດເຊີຍທັງໝົດ, ພາຍຫຼັງຄະນະໄກເກ່ຍຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ນະ ຄອນຫຼວງໄດ້ຄິດໄລ່ສໍາເລັດແລ້ວ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ຄະນຊີ້ນໍາການໄກ່ເກ່ຍນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນສັງລວມສຸດທ້າຍ ທັງໝົດມີ 242 ລາຍການ.

ຈາກນັ້ນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ກໍໄດ້ມອບໃຫ້ຄະນະວິຊາການພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ພະແນກ ຍທຂ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເອົາລາຄາທີ່ຄະນະໄກ່ເກ່ຍແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະເມີນໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ມາຄິດໄລ່ຄືນຕາມລາຄາຫົວໜ່ວຍທີ່ນິຕິກໍາກໍານົດ ເພື່ອສົມທຽບຄືນໃຫ້ຮູ້ວ່າລາຄາຕໍ່າ ຫຼື ສູງ ຫຼື ເທົ່າກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍຖືເອົາ 3 ບ່ອນອີງມາສົມທຽບ ຄື: ອີງໃສ່ລາຄາຊົດເຊີຍໃຫ້ບັນດາໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາໃນເຂດໃກ້ຄຽງ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຈາກໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ຄໍາແນະນໍາຂອງ ລມຕ ປະຈໍາ ສນຍ ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍລະບົບປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ການກໍານົດລາຕາຫົວໜ່ວຍສິ່ງປຸກສ້າງຂອງກົມ-ຜັງເມືອງ ກະຊວງ ຍທຂ. ນອກນີ້, ອີງໃສ່ລາຄາທີ່ຊື້ຂາຍຕົວຈິງຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນກ່ອນມີໂຄງການກໍ່ສ້າງລົດໄຟເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຄາທີ່ດິນ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ມີການຄິດໄລ່ສົມທຽບຄືນ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນແລ້ວ, ໄດ້ມອບໃຫ້ຄະນະກໍາມະການໄກເກ່ຍຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນຄືນກັບເຈົ້າຂອງຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ເພື່ອເປັນເອກະພາບກັນ, ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ປະຊຸມກັບຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຫາລືບັນດາລາຍການທີ່ມີລາຄາຫົວໜ່ວຍແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທີ່ດິນຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ສູງກວ່າລາຄາຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ, ສ່ວນແຂວງວຽງຈັນ ແພງກວ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜ່ານການປຶກສາຫາລືໄດ້ອະທິບາຍເຫດຜົນ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງດິນໃຫ້ຊາບ ແລະ ຕົກລົງກັນແບ່ງເປັນສອງກຸ່ມຄື: ລະຫວ່າງແຂວງທີ່ມີທີ່ດິນແຕກຕ່າງກັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ຂັ້ນຕອນນັ້ນ ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ ໂດຍແມ່ນສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບຮອງເອົາລາຄາຫົວໜ່ວຍຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝົດແລ້ວ.

ສໍາລັບການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງທັງໝົດທີ່ສັງລວມໄດ້ຈາກຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທາງເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າ 11 ສະຖານີ ທີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮັບຜິດຊອບຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2,492 ຕື້ກວ່າກີບ; ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ, ໂດຍສ້າງເປັນຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການເບີກຈ່າຍໃຫ້ຮັດກຸມ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຮັບຮອງເອົາປື້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໄດ້ນໍາເອົາຜົນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 4 ຂອງຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ, ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາຮ່າງປື້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນໍາສະເໜີກະຊວງການເງິນ.

ມາໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2018 ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມລະຫວ່າງຄະນະຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ກົມຄັງເງິນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄະນະອໍານວຍ ການບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ຈະເລີ່ມເບີກຈ່າຍໄດ້ເລີ່ມຄົ້ນຄວ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2018 ນີ້.

ການຈັດສັນບູລິມະສິດຄ່າຊົດເຊີຍ ປັດຈຸບັນຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຂອງ ນວ ແລະ ບັນດາແຂວງ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ: ບັນຊີບຸກຄົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບປະກອບມີ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜູ້ຖືກກະທົບ, ເນື້ອທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ, ຜົນລະປູກທີ່ຖືກກະທົບ, ບັນຊີຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດຈະຕ້ອງເຊັນຢັ້ງຢືນຮັບຜົນກະທົບ, ນາຍບ້ານ, ຄະນະຈົນໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນເມືອງ, ບໍລິສັດຈົນຜູ້ຮັບເໝົາ, ທາງລົດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການ) ແລະ ຜູ້ເຊັນສະເໜີອະນຸມັດເບີກຈ່າຍສຸດທ້າຍ.

ການຈັດບັນຊີບູລິມະສິດການເບີກຈ່າຍແມ່ນບັນຊີຈັດອັນດັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເບີກຈ່າຍໄວ້ກ່ອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜູ້ຖືກແລວທາງທີ່ຈະລົງມືກໍ່ສ້າງດ່ວນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເບີກຈ່າຍຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈະເບີກຈ່າຍໃນແຕ່ລະງວດ ແລະ ວິທີຈັດບູລິມະສິດແມ່ນປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້ ພື້ນທີ່ຕ້ອງການຮີບດ່ວນເພື່ອການກໍ່ສ້າງໃຫ້ທັນກັບແຜນການທີກໍານົດໄວ້, ຜູ້ຖືກກະທົບທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ເຊັ່ນ: ເງິນຄ່າເຂົ້າ ສໍາລັບດິນນາບໍ່ສາມາດທໍາການຜະລິດ, ເງິນຄ່າເຊົ່າເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ທາງໂຄງການກໍາລັງສ້າງເຮືອນທົດແທນໃຫ້ບໍ່ທັນສໍາເລັດ, ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຈົນກວ່າການກໍ່ສ້າງເຮືອນຈະຕ້ອງສໍາເລັດ, ສາມາດເຂົ້າໄປຢູ່ໄດ້ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ພາບ : China Xinhua News

ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ການກະກຽມງານສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ການກະກຽມງານສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ເມືອງພູຄູນ ກຽມເປີດຕະຫຼາດນັດ ບ້ານສາມແຍກຄືນໃໝ່ ທຸກໆທ້າຍເດືອນ ທີ່ສາລາຄຳພູຄູນ ເລີ່ມເດືອນນີ້

ເມືອງພູຄູນ ກຽມເປີດຕະຫຼາດນັດ ບ້ານສາມແຍກຄືນໃໝ່ ທຸກໆທ້າຍເດືອນ ທີ່ສາລາຄຳພູຄູນ ເລີ່ມເດືອນນີ້

ແຂວງສາລະວັນ ​ເຂັ້ມ​ງວດທໍາລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ແຂວງສາລະວັນ ​ເຂັ້ມ​ງວດທໍາລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາການກະກຽມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາການກະກຽມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຫລາຍພາກສ່ວນຫາລືການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ

ຫລາຍພາກສ່ວນຫາລືການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ

ເຊີນຮ່ວມງານ Season Opening Day ເຂົ້າຟຣີ! ພ້ອມກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ເຊີນຮ່ວມງານ Season Opening Day ເຂົ້າຟຣີ! ພ້ອມກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຊີ້​ແຈ້ງສາເຫດຂອງການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI

ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຊີ້​ແຈ້ງສາເຫດຂອງການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI

ແຂວງຫົວພັນ ລົງສຳຫຼວດພະທາດຜາຕັ້ງ ອາຍຸ 300 ປີ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ແຂວງຫົວພັນ ລົງສຳຫຼວດພະທາດຜາຕັ້ງ ອາຍຸ 300 ປີ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ເລີ່ມຄັດເລືອກການແຂ່ງຂັນເຮັດອາຫານເກົາຫຼີ

ເລີ່ມຄັດເລືອກການແຂ່ງຂັນເຮັດອາຫານເກົາຫຼີ

ລາວ ເນັ້ນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ປະຕູ​ດຽວ

ລາວ ເນັ້ນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ປະຕູ​ດຽວ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ

ເລັ່ງພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານໃຫ້ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ກັບ​​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ເລັ່ງພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານໃຫ້ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ກັບ​​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ເລັ່ງຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ

ເລັ່ງຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບັນດາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງລາວ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບັນດາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງລາວ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ສະຫຼຸບຄະດີຄາດຕະກໍາເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີ້ຮາວ ຈັບຄົນຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ບົງການ ໄດ້ແລ້ວ

ສະຫຼຸບຄະດີຄາດຕະກໍາເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີ້ຮາວ ຈັບຄົນຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ບົງການ ໄດ້ແລ້ວ

ກະຊວງການເງິນປະຕິບັດວິໃນພະນັກງານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ

ກະຊວງການເງິນປະຕິບັດວິໃນພະນັກງານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ສືບຕໍ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ  ໃນຂະແໜງພະລັງງານນໍ້າ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ສືບຕໍ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ ໃນຂະແໜງພະລັງງານນໍ້າ

ຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ວຽກປົກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ ລາວ ກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ

ຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ວຽກປົກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ ລາວ ກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ

2 ບ້ານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈະມີການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ

2 ບ້ານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈະມີການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ