ວັນອັງຄານ ທີ 21 ສິງຫາ 2018

ຫົວຂໍ້ຮ້ອນແຮງໃນສະພາ: ລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ໃນປີ 2020

ຫົວຂໍ້ຮ້ອນແຮງໃນສະພາ: ລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ໃນປີ 2020

ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນສຸກທີຜ່ານມາ (8 ມິຖຸນາ 2018) ວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຕາມການສຳຫຼວດຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ ໃນປີ 2020.

ການລາຍງານດັ່ງກ່າວເປັນການຕອບຂໍ້ສົງໄສທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ເມື່ອວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2018 ທີຜ່ານມາ.

ໃນປີ 2001ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງເປົ້າເພື່ອໃຫ້ລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020 ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ຍອມຮັບ ອີງຕາມການປະເມີນຂອງສະຫະປະຊາຊາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ບັນດາປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາຈະຖືກປະເມີນໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂມາດຖານ 3 ຢ່າງຄື: ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI: Human asset index) ເຊິ່ງປະເມີນຈາກເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI per capita).

ແຕ່ລະປະເທດຈະຕ້ອງບັນລຸ 2 ໃນ 3 ມາດຖານ 2 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ເຊິ່ງສຳຫຼວດທຸກໆ 3 ປີ ໂດຍຄະນະກຳມາທິການເພື່ນະໂຍບານການພັດທະນາ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຈຶ່ງຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້.

ຜົນການປະເມີນໃນຄັ້ງທຳອິດລະບຸວ່າ ປະເທດລາວບັນລຸເງື່ອນໄຂເພື່ອຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນການປະເມີນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍການປະເມີນໃນປີ 2018 ພົບວ່າ ປະເທດລາວຜ່ານມາດຖານຂອງລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ. ແນວໃດກໍຕາມ ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດຂອງລາວຍັງຄົງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.

"ຖ້າລາວສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸເງື່ອນໄຂອີກຄັ້ງໃນປີ 2011, ກໍຈະຖືກນຳອອກຈາກລາຍຊື່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024", ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ກ່າວວ່າ ເປັນຂ່າວທີ່ໜ້າເສົ້າທີ່ປະເທດລາວບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໄດ້. "ພວກເຮົາປະກາດເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020 ແຕ່ພວກເຮົາກໍເຮັດບໍ່ໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມເພີ່ມອີກ", ທ່ານກ່າວຕໍ່.

ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນຂອງລາວຢູ່ທີ່ 1,996 ໂດລາເຊິ່ງບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ສະຫະປະຊາຊາດວາງໄວ້ (1,230 ໂດລາ ຂຶ້ນໄປ). ສ່ວນດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດກໍຢູ່ທີ່ 72.8 ເຊິ່ງບັນລຸມາດຖານເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ທີ່ 66 ຂຶ້ນໄປ. ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ທີ່ 33.7 ຫຼາຍກວ່າມາດຖານເຊິ່ງກຳນົດໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 32 ລົງມາ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ເນັ້ນເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອບັນລຸເງື່ອນໄຂ ໂດຍການສ້າງຮາກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົ້ນ.

ທ່ານກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼາຍລາຍທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ລາວ ລວມທັງນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ ຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃໝ່ ເມື່ອລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

ນັກເສດຖະສາດຂອງລາວແນະນຳວ່າ ລັດຄວນກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າປະເທດລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ກໍຈະເປັນຜົນຕໍ່ການຫຼຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ (ODA: Official Development Assistance) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ຂອບ GSP (Generalised Scheme of Preference) ທີ່ມີແກ່ຜູ້ສົ່ງອອກ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວຕ່າງໆ.

ນັກເສດຖະສາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານຈະມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກບ່ອນອື່ນໆມາທົດແທນສ່ວນທີ່ຈະຫຼຸດລົງຂອງ ODA.

"ພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມທ້ທາຍ 2 ຢ່າງຫຼັງຈາກຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ໜຶ່ງແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ODA ແລະ ສອງແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການຄ້າທີ່ລາວໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງຈະກະທົບຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກ", ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າລາວຈະສູນເສຍການຊ່ວຍເຫຼືອໄປບາງສ່ວນ ແຕ່ຄາດວ່າຈະສາມາດຂໍທຶນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າສະຖານະປະເທດກຳລັງພັດທະນາຈະເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງປະເທດ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດຈ່າຍໜີ້ສິນໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ທັງນີ້ ການກູ້ຢືມເພີ່ມຂຶ້ນຈະເປັນການສ້າງໜີ້ສິນຂອງປະເທດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍຖືວ່າສູງແລ້ວ. ນັກເສດຖະສາດຈາກທະນາຄານໂລກໄດ້ແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານຄວບຄຸມໜີສິນສາທາລະນະ ເຊິ່ງມີການເພີ່ມຂຶ້ນເກີນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ.

ປີທີຜ່ານມາ, ໜີສິນສາທາລະນະຂອງລາວກວມເອົາ 70% ຂອງຈີດີພີ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 68.1% ຂອງປີກ່ອນໜ້າ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ.

ອີງຕາມສະຖານະການເສດຖະກິດ ແລະ ລວມຍອດສຸດທິໃນປັດຈຸບັນຂອງລາວ, ລະດັບໜີສິນສາທາລະນະສູງສຸດຂອງລາວ ບໍ່ຄວນເກີນ 40% ຂອງຈີດີພີ, ທ່ານ ສົມນຶກ ດາວະດິງ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວ.

ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານມີຄວາມຕ້ອງການໃນການຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ເງິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ຄວນກູ້ຢືມເງິນເພີ່ມຫຼາຍເກີນໄປ ເພື່ອຄວບຄຸມໜີ້ສິນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Vientiane Times

ພາບ : Axel Drainville/Flickr

ອັດ​ຕະປື ເລັ່ງໃສ່​ການກຽມ​ເປີດ​ສົກຮຽນ​ໃໝ່ 2018-2019 ໃນເຂດເກີດໄພພິບັດ

ອັດ​ຕະປື ເລັ່ງໃສ່​ການກຽມ​ເປີດ​ສົກຮຽນ​ໃໝ່ 2018-2019 ໃນເຂດເກີດໄພພິບັດ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທຳລາຍຊີ້ນສັດປ່າຫວງຫ້າມທີ່ຢຶດໄດ້ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 88 ລ້ານກີບ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທຳລາຍຊີ້ນສັດປ່າຫວງຫ້າມທີ່ຢຶດໄດ້ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 88 ລ້ານກີບ

ບໍລິສັດໃນແຄນາດາຄິດຄົ້ນເບຍໝັກຈາກ "ກັນຊາ" ສູດທຳອິດຂອງໂລກ

ບໍລິສັດໃນແຄນາດາຄິດຄົ້ນເບຍໝັກຈາກ "ກັນຊາ" ສູດທຳອິດຂອງໂລກ

ຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບເອເຊຍ ຍັງຄົງປະເຊີນໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ

ຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບເອເຊຍ ຍັງຄົງປະເຊີນໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ

ອຸຕຸເຕືອນ ນໍ້າຂອງໃນພາກກາງຫາພາກໃຕ້ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼາຍບ້ານໃນນະຄອນຫຼວງຖືກນໍ້າຖ້ວມແລ້ວ

ອຸຕຸເຕືອນ ນໍ້າຂອງໃນພາກກາງຫາພາກໃຕ້ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼາຍບ້ານໃນນະຄອນຫຼວງຖືກນໍ້າຖ້ວມແລ້ວ

ອະລັງການ ງານສົບຊ່າງແຕ່ງໜ້າຄົນດັງ ການສະແດງງົດງາມປານບໍ່ແມ່ນງານສົບ

ອະລັງການ ງານສົບຊ່າງແຕ່ງໜ້າຄົນດັງ ການສະແດງງົດງາມປານບໍ່ແມ່ນງານສົບ

ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ຈະສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ເດັກ​ອາ​ຍຸ 6-14 ປີ ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມໃຫ້​ໄດ້ 3 ພັນຄົນໃນປີ 2018

ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ ຈະສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ເດັກ​ອາ​ຍຸ 6-14 ປີ ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມໃຫ້​ໄດ້ 3 ພັນຄົນໃນປີ 2018

"ບາບີ້ ປິຍະມາດ" ກັບບຸກຄະລິກໃໝ່ກາຍເປັນສາວເທ້ ໃນງານ L.O.G HIPHOP PARTY

"ບາບີ້ ປິຍະມາດ" ກັບບຸກຄະລິກໃໝ່ກາຍເປັນສາວເທ້ ໃນງານ L.O.G HIPHOP PARTY

ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເບີບິນກາ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເບີບິນກາ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ຈະເປີດການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ກາງເດືອນຕຸລານີ້

ຈະເປີດການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ກາງເດືອນຕຸລານີ້

ສາວຖືພາທ້ອງແກ່ຈ່ອງເຊືອກຂຶ້ນເຮລິຄັອບເຕີໄປເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼັງນໍ້າຖ້ວມອິນເດຍຍັງວິກິດ

ສາວຖືພາທ້ອງແກ່ຈ່ອງເຊືອກຂຶ້ນເຮລິຄັອບເຕີໄປເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼັງນໍ້າຖ້ວມອິນເດຍຍັງວິກິດ

ເມືອງສະໜາມໄຊຈະເປີດສອນສະເພາະ ມ. 4 ແລະ ມ. 7 ກ່ອນໃນສົກຮຽນໃໝ່ ສ່ວນຊັ້ນອື່ນໆໃຫ້ລໍຖ້າກ່ອນ

ເມືອງສະໜາມໄຊຈະເປີດສອນສະເພາະ ມ. 4 ແລະ ມ. 7 ກ່ອນໃນສົກຮຽນໃໝ່ ສ່ວນຊັ້ນອື່ນໆໃຫ້ລໍຖ້າກ່ອນ

ປະທານປະເທດ ເນັ້ນແຂວງອັດຕະປື ຮີບຮ້ອນແກ້ ໄຂໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ

ປະທານປະເທດ ເນັ້ນແຂວງອັດຕະປື ຮີບຮ້ອນແກ້ ໄຂໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ

ອັດຕະປື ສຳຫລວດພື້ນທີ່ສ້າງສູນພັກຊົ່ວຄາວ - ຖາວອນ 4 ຈຸດ ຮອງຮັບຜູ້ປະສົບໄພ

ອັດຕະປື ສຳຫລວດພື້ນທີ່ສ້າງສູນພັກຊົ່ວຄາວ - ຖາວອນ 4 ຈຸດ ຮອງຮັບຜູ້ປະສົບໄພ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງການດ່ວນ ໃຫ້ປະຊາຊົນແຄມນໍ້າງື່ມກຽມພ້ອມຮັບມືໄພນໍ້າຖ້ວມຕະຫຼອດເວລາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງການດ່ວນ ໃຫ້ປະຊາຊົນແຄມນໍ້າງື່ມກຽມພ້ອມຮັບມືໄພນໍ້າຖ້ວມຕະຫຼອດເວລາ

ເປີດພາບມຸມສູງ "ນາຄະຣາດ ຊິຕີ້" ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກນໍ້າຂອງໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມ image

ເປີດພາບມຸມສູງ "ນາຄະຣາດ ຊິຕີ້" ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກນໍ້າຂອງໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມ

ເດັກເກີດໃໝ່ຖືກໂຍນຖິ້ມໃນຫ້ອງນໍ້າຢູ່ຈີນ ໜຸ່ມຂັບແທັກຊີມຸດບໍ່ອາຈົມຊ່ວຍຊີວິດ

ເດັກເກີດໃໝ່ຖືກໂຍນຖິ້ມໃນຫ້ອງນໍ້າຢູ່ຈີນ ໜຸ່ມຂັບແທັກຊີມຸດບໍ່ອາຈົມຊ່ວຍຊີວິດ

ທະເລສີເລືອດ! ຊາວບ້ານເດນມາກຕ້ອນວານ 180 ໂຕເຂົ້າຝັ່ງແລ້ວຂ້າ ອ້າງເປັນປະເພນີ

ທະເລສີເລືອດ! ຊາວບ້ານເດນມາກຕ້ອນວານ 180 ໂຕເຂົ້າຝັ່ງແລ້ວຂ້າ ອ້າງເປັນປະເພນີ

"ໂຄຟີ ອັນນັນ" ອະດີດເລຂາທິການສະຫະປະຊາຊາດ ເສຍຊີວິດດ້ວຍໄວ 80 ປີ

"ໂຄຟີ ອັນນັນ" ອະດີດເລຂາທິການສະຫະປະຊາຊາດ ເສຍຊີວິດດ້ວຍໄວ 80 ປີ

ອິນເດຍນໍ້າຖ້ວມໜັກ ຕາຍຢ່າງໜ້ອຍ 164 ລາຍ ຫຼັງປະເຊີນມໍລະສຸມແຮງສຸດໃນຮອບເກືອບສະຕະວັດ

ອິນເດຍນໍ້າຖ້ວມໜັກ ຕາຍຢ່າງໜ້ອຍ 164 ລາຍ ຫຼັງປະເຊີນມໍລະສຸມແຮງສຸດໃນຮອບເກືອບສະຕະວັດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ