ວັນພຸດ ທີ 23 ມັງກອນ 2019

ຫົວຂໍ້ຮ້ອນແຮງໃນສະພາ: ລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ໃນປີ 2020

ຫົວຂໍ້ຮ້ອນແຮງໃນສະພາ: ລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ໃນປີ 2020

ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນສຸກທີຜ່ານມາ (8 ມິຖຸນາ 2018) ວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຕາມການສຳຫຼວດຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ ໃນປີ 2020.

ການລາຍງານດັ່ງກ່າວເປັນການຕອບຂໍ້ສົງໄສທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ເມື່ອວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2018 ທີຜ່ານມາ.

ໃນປີ 2001ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງເປົ້າເພື່ອໃຫ້ລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020 ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ຍອມຮັບ ອີງຕາມການປະເມີນຂອງສະຫະປະຊາຊາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ບັນດາປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາຈະຖືກປະເມີນໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂມາດຖານ 3 ຢ່າງຄື: ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI: Human asset index) ເຊິ່ງປະເມີນຈາກເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI per capita).

ແຕ່ລະປະເທດຈະຕ້ອງບັນລຸ 2 ໃນ 3 ມາດຖານ 2 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ເຊິ່ງສຳຫຼວດທຸກໆ 3 ປີ ໂດຍຄະນະກຳມາທິການເພື່ນະໂຍບານການພັດທະນາ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຈຶ່ງຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້.

ຜົນການປະເມີນໃນຄັ້ງທຳອິດລະບຸວ່າ ປະເທດລາວບັນລຸເງື່ອນໄຂເພື່ອຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນການປະເມີນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍການປະເມີນໃນປີ 2018 ພົບວ່າ ປະເທດລາວຜ່ານມາດຖານຂອງລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ. ແນວໃດກໍຕາມ ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດຂອງລາວຍັງຄົງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.

"ຖ້າລາວສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸເງື່ອນໄຂອີກຄັ້ງໃນປີ 2011, ກໍຈະຖືກນຳອອກຈາກລາຍຊື່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024", ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ກ່າວວ່າ ເປັນຂ່າວທີ່ໜ້າເສົ້າທີ່ປະເທດລາວບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໄດ້. "ພວກເຮົາປະກາດເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020 ແຕ່ພວກເຮົາກໍເຮັດບໍ່ໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມເພີ່ມອີກ", ທ່ານກ່າວຕໍ່.

ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນຂອງລາວຢູ່ທີ່ 1,996 ໂດລາເຊິ່ງບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ສະຫະປະຊາຊາດວາງໄວ້ (1,230 ໂດລາ ຂຶ້ນໄປ). ສ່ວນດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດກໍຢູ່ທີ່ 72.8 ເຊິ່ງບັນລຸມາດຖານເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ທີ່ 66 ຂຶ້ນໄປ. ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ທີ່ 33.7 ຫຼາຍກວ່າມາດຖານເຊິ່ງກຳນົດໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 32 ລົງມາ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ເນັ້ນເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອບັນລຸເງື່ອນໄຂ ໂດຍການສ້າງຮາກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົ້ນ.

ທ່ານກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼາຍລາຍທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ລາວ ລວມທັງນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ ຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃໝ່ ເມື່ອລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

ນັກເສດຖະສາດຂອງລາວແນະນຳວ່າ ລັດຄວນກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າປະເທດລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ກໍຈະເປັນຜົນຕໍ່ການຫຼຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ (ODA: Official Development Assistance) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ຂອບ GSP (Generalised Scheme of Preference) ທີ່ມີແກ່ຜູ້ສົ່ງອອກ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວຕ່າງໆ.

ນັກເສດຖະສາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານຈະມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກບ່ອນອື່ນໆມາທົດແທນສ່ວນທີ່ຈະຫຼຸດລົງຂອງ ODA.

"ພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມທ້ທາຍ 2 ຢ່າງຫຼັງຈາກຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ໜຶ່ງແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ODA ແລະ ສອງແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການຄ້າທີ່ລາວໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງຈະກະທົບຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກ", ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າລາວຈະສູນເສຍການຊ່ວຍເຫຼືອໄປບາງສ່ວນ ແຕ່ຄາດວ່າຈະສາມາດຂໍທຶນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າສະຖານະປະເທດກຳລັງພັດທະນາຈະເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງປະເທດ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດຈ່າຍໜີ້ສິນໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ທັງນີ້ ການກູ້ຢືມເພີ່ມຂຶ້ນຈະເປັນການສ້າງໜີ້ສິນຂອງປະເທດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍຖືວ່າສູງແລ້ວ. ນັກເສດຖະສາດຈາກທະນາຄານໂລກໄດ້ແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານຄວບຄຸມໜີສິນສາທາລະນະ ເຊິ່ງມີການເພີ່ມຂຶ້ນເກີນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ.

ປີທີຜ່ານມາ, ໜີສິນສາທາລະນະຂອງລາວກວມເອົາ 70% ຂອງຈີດີພີ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 68.1% ຂອງປີກ່ອນໜ້າ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ.

ອີງຕາມສະຖານະການເສດຖະກິດ ແລະ ລວມຍອດສຸດທິໃນປັດຈຸບັນຂອງລາວ, ລະດັບໜີສິນສາທາລະນະສູງສຸດຂອງລາວ ບໍ່ຄວນເກີນ 40% ຂອງຈີດີພີ, ທ່ານ ສົມນຶກ ດາວະດິງ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວ.

ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານມີຄວາມຕ້ອງການໃນການຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ເງິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ຄວນກູ້ຢືມເງິນເພີ່ມຫຼາຍເກີນໄປ ເພື່ອຄວບຄຸມໜີ້ສິນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Vientiane Times

ພາບ : Axel Drainville/Flickr

ເຜີຍຄລິບວິດີໂອນຳສະເໜີໂຄງການທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ເຜີຍຄລິບວິດີໂອນຳສະເໜີໂຄງການທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

“ເຟສບຸກ” ບໍລິຈາກເງິນສ້າງສະຖາບັນຈະລິຍະທຳດ້ານປັນຍາປະດິດ ໃນເຢຍລະມັນ

“ເຟສບຸກ” ບໍລິຈາກເງິນສ້າງສະຖາບັນຈະລິຍະທຳດ້ານປັນຍາປະດິດ ໃນເຢຍລະມັນ

ພະສົງຟິວຂາດ ໃຊ້ມີດຟັນຫົວໜຸ່ມໄທບາດເຈັບສາຫັດ ອ້າງໂມໂຫຖືກທ້າລອງຄວາມສັກສິດຂອງເຄື່ອງລາງ

ພະສົງຟິວຂາດ ໃຊ້ມີດຟັນຫົວໜຸ່ມໄທບາດເຈັບສາຫັດ ອ້າງໂມໂຫຖືກທ້າລອງຄວາມສັກສິດຂອງເຄື່ອງລາງ

ເຖົ້າແກ່ຈີນໃຈປໍ້າ ແຈກເງິນຊາວກະສິກອນ ທັງໝົດກວ່າ 5 ລ້ານຢວນ ເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ຈີນ

ເຖົ້າແກ່ຈີນໃຈປໍ້າ ແຈກເງິນຊາວກະສິກອນ ທັງໝົດກວ່າ 5 ລ້ານຢວນ ເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ຈີນ

ທ່ານຮູ້ບໍ? ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກັບໄປຖິ້ມບໍ່ໝົດຫຼາຍກວ່າ 100 ໂຕນຕໍ່ມື້

ທ່ານຮູ້ບໍ? ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກັບໄປຖິ້ມບໍ່ໝົດຫຼາຍກວ່າ 100 ໂຕນຕໍ່ມື້

ປະຫວັດສວນວັດທະນະທຳຊຽງຄວນຖືກແປເປັນພາສາຈີນ ເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ

ປະຫວັດສວນວັດທະນະທຳຊຽງຄວນຖືກແປເປັນພາສາຈີນ ເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ

2025 ປະເທດລາວຈະມີສວນກາເຟຫຼາຍເຖິງ 130,000 ເຮັກຕາ ກຽມສົ່ງອອກຂາຍທົ່ວໂລກ

2025 ປະເທດລາວຈະມີສວນກາເຟຫຼາຍເຖິງ 130,000 ເຮັກຕາ ກຽມສົ່ງອອກຂາຍທົ່ວໂລກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ທຳລາຍໄຮ່ຝິ່ນໄດ້ 8.6 ເຮັກຕາ ຈາກທັງໝົດ 10 ເຮັກຕາ ຢູ່ບ້ານບົງ ເມືອງພູກູດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ທຳລາຍໄຮ່ຝິ່ນໄດ້ 8.6 ເຮັກຕາ ຈາກທັງໝົດ 10 ເຮັກຕາ ຢູ່ບ້ານບົງ ເມືອງພູກູດ

ເດີນທາງສູ່ປາຍທາງທົ່ວໂລກກັບການບິນໄທ & ໄທສະມາຍ ລາຄາສຸດພິເສດລວມທຸກຢ່າງ ໄປກັບເລີ່ມຕົ້ນ 162$

ເດີນທາງສູ່ປາຍທາງທົ່ວໂລກກັບການບິນໄທ & ໄທສະມາຍ ລາຄາສຸດພິເສດລວມທຸກຢ່າງ ໄປກັບເລີ່ມຕົ້ນ 162$

ຊາວເນັດປະທັບໃຈ! ພໍ່ຕູ້ພະນັກງານບຳນານນໍ້າຕາໄຫຼ ຂະນະຊົມພິທີສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ

ຊາວເນັດປະທັບໃຈ! ພໍ່ຕູ້ພະນັກງານບຳນານນໍ້າຕາໄຫຼ ຂະນະຊົມພິທີສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ

ເລີ່ມກໍ່ສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຢາງພາລາ ແລະ ພືດກະສິກໍາລາວ

ເລີ່ມກໍ່ສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຢາງພາລາ ແລະ ພືດກະສິກໍາລາວ

ອຸດົມໄຊ ກຽມພັດທະນາ "ຕາດຕະແລ" ນ້ຳຕົກຕາດ 7 ຊັ້ນ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ໃນໄວໆນີ້

ອຸດົມໄຊ ກຽມພັດທະນາ "ຕາດຕະແລ" ນ້ຳຕົກຕາດ 7 ຊັ້ນ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ໃນໄວໆນີ້

5 ອັນດັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2018

5 ອັນດັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2018

ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ສົ່ງທີມແພດປິ່ນປົວຄົນລາວ ຟຣີ 600 ຄົນ ໃນເຂດ 5 ບ້ານ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ

ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ສົ່ງທີມແພດປິ່ນປົວຄົນລາວ ຟຣີ 600 ຄົນ ໃນເຂດ 5 ບ້ານ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ

“ບູ່” ໝາປັອມ ທີ່ໂດ່ງດັງໃນໂລກອອນລາຍ ຕອມໃຈຕາຍຫຼັງໝູ່ສະໜິດ ຈາກໄປເມື່ອ 2​ ປີກ່ອນ

“ບູ່” ໝາປັອມ ທີ່ໂດ່ງດັງໃນໂລກອອນລາຍ ຕອມໃຈຕາຍຫຼັງໝູ່ສະໜິດ ຈາກໄປເມື່ອ 2​ ປີກ່ອນ

ພົບເຫັນສະຫຼາມຂາວ ໜຶ່ງໃນສະຫຼາມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ນອກແຄມຝັ່ງເກາະຮາວາຍ

ພົບເຫັນສະຫຼາມຂາວ ໜຶ່ງໃນສະຫຼາມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ນອກແຄມຝັ່ງເກາະຮາວາຍ

ໂຮງແຮມໃນຍີ່ປຸ່ນ ໄລ່ຫຸ່ນຍົນອອກ 243 ໂຕ ຫຼັງຈາກສ້າງບັນຫາຫຼາຍກວ່າຊ່ວຍວຽກ

ໂຮງແຮມໃນຍີ່ປຸ່ນ ໄລ່ຫຸ່ນຍົນອອກ 243 ໂຕ ຫຼັງຈາກສ້າງບັນຫາຫຼາຍກວ່າຊ່ວຍວຽກ

ພໍ່ຕູ້ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ລວມອາຍຸໄດ້ 113 ປີ

ພໍ່ຕູ້ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ລວມອາຍຸໄດ້ 113 ປີ

ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ 10 ຕື້ກວ່າກີບ ປັບປຸງຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ 10 ຕື້ກວ່າກີບ ປັບປຸງຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

ປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຄໍໜຽງ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຄໍໜຽງ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ