ວັນອາທິດ ທີ 21 ຕຸລາ 2018

ຫົວຂໍ້ຮ້ອນແຮງໃນສະພາ: ລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ໃນປີ 2020

ຫົວຂໍ້ຮ້ອນແຮງໃນສະພາ: ລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ໃນປີ 2020

ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນສຸກທີຜ່ານມາ (8 ມິຖຸນາ 2018) ວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຕາມການສຳຫຼວດຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ ໃນປີ 2020.

ການລາຍງານດັ່ງກ່າວເປັນການຕອບຂໍ້ສົງໄສທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ເມື່ອວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2018 ທີຜ່ານມາ.

ໃນປີ 2001ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງເປົ້າເພື່ອໃຫ້ລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020 ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ຍອມຮັບ ອີງຕາມການປະເມີນຂອງສະຫະປະຊາຊາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ບັນດາປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາຈະຖືກປະເມີນໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂມາດຖານ 3 ຢ່າງຄື: ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI: Human asset index) ເຊິ່ງປະເມີນຈາກເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI per capita).

ແຕ່ລະປະເທດຈະຕ້ອງບັນລຸ 2 ໃນ 3 ມາດຖານ 2 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ເຊິ່ງສຳຫຼວດທຸກໆ 3 ປີ ໂດຍຄະນະກຳມາທິການເພື່ນະໂຍບານການພັດທະນາ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຈຶ່ງຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້.

ຜົນການປະເມີນໃນຄັ້ງທຳອິດລະບຸວ່າ ປະເທດລາວບັນລຸເງື່ອນໄຂເພື່ອຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນການປະເມີນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍການປະເມີນໃນປີ 2018 ພົບວ່າ ປະເທດລາວຜ່ານມາດຖານຂອງລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ. ແນວໃດກໍຕາມ ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດຂອງລາວຍັງຄົງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.

"ຖ້າລາວສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸເງື່ອນໄຂອີກຄັ້ງໃນປີ 2011, ກໍຈະຖືກນຳອອກຈາກລາຍຊື່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024", ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ກ່າວວ່າ ເປັນຂ່າວທີ່ໜ້າເສົ້າທີ່ປະເທດລາວບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໄດ້. "ພວກເຮົາປະກາດເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020 ແຕ່ພວກເຮົາກໍເຮັດບໍ່ໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມເພີ່ມອີກ", ທ່ານກ່າວຕໍ່.

ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນຂອງລາວຢູ່ທີ່ 1,996 ໂດລາເຊິ່ງບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ສະຫະປະຊາຊາດວາງໄວ້ (1,230 ໂດລາ ຂຶ້ນໄປ). ສ່ວນດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດກໍຢູ່ທີ່ 72.8 ເຊິ່ງບັນລຸມາດຖານເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ທີ່ 66 ຂຶ້ນໄປ. ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ທີ່ 33.7 ຫຼາຍກວ່າມາດຖານເຊິ່ງກຳນົດໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 32 ລົງມາ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ເນັ້ນເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອບັນລຸເງື່ອນໄຂ ໂດຍການສ້າງຮາກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົ້ນ.

ທ່ານກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼາຍລາຍທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ລາວ ລວມທັງນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ ຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃໝ່ ເມື່ອລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

ນັກເສດຖະສາດຂອງລາວແນະນຳວ່າ ລັດຄວນກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າປະເທດລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ກໍຈະເປັນຜົນຕໍ່ການຫຼຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ (ODA: Official Development Assistance) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ຂອບ GSP (Generalised Scheme of Preference) ທີ່ມີແກ່ຜູ້ສົ່ງອອກ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວຕ່າງໆ.

ນັກເສດຖະສາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານຈະມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກບ່ອນອື່ນໆມາທົດແທນສ່ວນທີ່ຈະຫຼຸດລົງຂອງ ODA.

"ພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມທ້ທາຍ 2 ຢ່າງຫຼັງຈາກຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ໜຶ່ງແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ODA ແລະ ສອງແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການຄ້າທີ່ລາວໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງຈະກະທົບຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກ", ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າລາວຈະສູນເສຍການຊ່ວຍເຫຼືອໄປບາງສ່ວນ ແຕ່ຄາດວ່າຈະສາມາດຂໍທຶນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າສະຖານະປະເທດກຳລັງພັດທະນາຈະເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງປະເທດ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດຈ່າຍໜີ້ສິນໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ທັງນີ້ ການກູ້ຢືມເພີ່ມຂຶ້ນຈະເປັນການສ້າງໜີ້ສິນຂອງປະເທດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍຖືວ່າສູງແລ້ວ. ນັກເສດຖະສາດຈາກທະນາຄານໂລກໄດ້ແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານຄວບຄຸມໜີສິນສາທາລະນະ ເຊິ່ງມີການເພີ່ມຂຶ້ນເກີນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ.

ປີທີຜ່ານມາ, ໜີສິນສາທາລະນະຂອງລາວກວມເອົາ 70% ຂອງຈີດີພີ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 68.1% ຂອງປີກ່ອນໜ້າ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ.

ອີງຕາມສະຖານະການເສດຖະກິດ ແລະ ລວມຍອດສຸດທິໃນປັດຈຸບັນຂອງລາວ, ລະດັບໜີສິນສາທາລະນະສູງສຸດຂອງລາວ ບໍ່ຄວນເກີນ 40% ຂອງຈີດີພີ, ທ່ານ ສົມນຶກ ດາວະດິງ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວ.

ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານມີຄວາມຕ້ອງການໃນການຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ເງິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ຄວນກູ້ຢືມເງິນເພີ່ມຫຼາຍເກີນໄປ ເພື່ອຄວບຄຸມໜີ້ສິນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Vientiane Times

ພາບ : Axel Drainville/Flickr

ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​​ເຂດ​ໄພ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ

ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​​ເຂດ​ໄພ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ

ທະນາຄານໂລກ ສະເໜີໃຫ້ ສປປ ລາວ ລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພລວງໜ້າ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດ

ທະນາຄານໂລກ ສະເໜີໃຫ້ ສປປ ລາວ ລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພລວງໜ້າ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດ

ທັງຟຣີ ທັງຫຼຸດ! ຕີເບດກຽມຈັດໜັກ "ຍົກເວັ້ນ-ຫຼຸດຄ່າເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ" ໄລຍະລະດູໜາວ ເລີ່ມ 1 ພະຈິກນີ້

ທັງຟຣີ ທັງຫຼຸດ! ຕີເບດກຽມຈັດໜັກ "ຍົກເວັ້ນ-ຫຼຸດຄ່າເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ" ໄລຍະລະດູໜາວ ເລີ່ມ 1 ພະຈິກນີ້

ທະນາຄານໂລກເຜີຍຂໍ້ມູນການຈັດອັນດັບທຶນມະນຸດ ລາວຢູ່ອັນດັບສຸດທ້າຍຂອງອາຊຽນ

ທະນາຄານໂລກເຜີຍຂໍ້ມູນການຈັດອັນດັບທຶນມະນຸດ ລາວຢູ່ອັນດັບສຸດທ້າຍຂອງອາຊຽນ

​​​ເວທີປະ​ກວດ​ນາງ​ສາວ​​​ເຜົ່າມົ້ງ 2019 ​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ແລ້ວ

​​​ເວທີປະ​ກວດ​ນາງ​ສາວ​​​ເຜົ່າມົ້ງ 2019 ​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ແລ້ວ

ປະສິດທິພາບ​ສໍາລັບ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ດີ​ຂຶ້ນ​

ປະສິດທິພາບ​ສໍາລັບ​ການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ດີ​ຂຶ້ນ​

ຫົວພັນ ມີຄວາມພ້ອມເກືອບ​ທຸກ​ດ້ານ ກຽມສະຫຼອງເມືອງວຽງໄຊ -ຖານທີ່ໝັ້ນ ການປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຫົວພັນ ມີຄວາມພ້ອມເກືອບ​ທຸກ​ດ້ານ ກຽມສະຫຼອງເມືອງວຽງໄຊ -ຖານທີ່ໝັ້ນ ການປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ປີ 2020 ອຸດົມໄຊ ຕ້ອງການທຶນເຂົ້າໃນການ ລົງທຶນ ເກືອບ 7 ພັນຕື້ກີບ

ປີ 2020 ອຸດົມໄຊ ຕ້ອງການທຶນເຂົ້າໃນການ ລົງທຶນ ເກືອບ 7 ພັນຕື້ກີບ

ເປີດຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ກົດໝາຍໃໝ່ຮອງຮັບວຽກງານຂະແໜງການລົດໄຟຂອງລາວ

ເປີດຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ກົດໝາຍໃໝ່ຮອງຮັບວຽກງານຂະແໜງການລົດໄຟຂອງລາວ

ລັດຖະບານສິງກະໂປມອບທຶນການສຶກສາອາຊຽນໃຫ້ນັກຮຽນລາວ

ລັດຖະບານສິງກະໂປມອບທຶນການສຶກສາອາຊຽນໃຫ້ນັກຮຽນລາວ

ລາວ-ສະຫະລັດ ລົງນາມຮ່ວມມື 5 ປີ ເສີມຂະຫຍາຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ

ລາວ-ສະຫະລັດ ລົງນາມຮ່ວມມື 5 ປີ ເສີມຂະຫຍາຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ

ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທີມແລ່ນແຕ່ພາກໃຕ້-ພາກເໜືອ ຍອດບໍລິຈາກເກືອບ 300 ລ້ານແລ້ວ

ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທີມແລ່ນແຕ່ພາກໃຕ້-ພາກເໜືອ ຍອດບໍລິຈາກເກືອບ 300 ລ້ານແລ້ວ

ແມ່ຍິງລາວຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດເພີ່ມຂຶ້ນ

ແມ່ຍິງລາວຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດເພີ່ມຂຶ້ນ

ເຮືອບິນຮົບມຽນມາຂັດຂ້ອງທາງເຕັກນິກ ແລະ ຕົກ ນັກບິນດີດໂຕອອກແຕ່ຈ້ອງບໍ່ກາງ ຕາຍ 2 ສົບ

ເຮືອບິນຮົບມຽນມາຂັດຂ້ອງທາງເຕັກນິກ ແລະ ຕົກ ນັກບິນດີດໂຕອອກແຕ່ຈ້ອງບໍ່ກາງ ຕາຍ 2 ສົບ

ສື່ຕວກກີເຜີຍ 'ຄາຊັອກກີ' ນັກຂ່າວດັງຖືກຂ້າຫັ່ນສົບໃນສະຖານກົງສຸນຊາອຸດິອາຣະເບຍ

ສື່ຕວກກີເຜີຍ 'ຄາຊັອກກີ' ນັກຂ່າວດັງຖືກຂ້າຫັ່ນສົບໃນສະຖານກົງສຸນຊາອຸດິອາຣະເບຍ

ຕີ່​ງຄໍາ ອ່ອນ​ແສງ​ເພັດ 1 ໃນ 35 ຄົນຂອງໂຄງການ Young Make Up Artists Thailand 1

ຕີ່​ງຄໍາ ອ່ອນ​ແສງ​ເພັດ 1 ໃນ 35 ຄົນຂອງໂຄງການ Young Make Up Artists Thailand 1

ຜູ້ປະກອບການລ້ຽງສັດລາຍໃຫຍ່ໃນປະເທດໃກ້ຈະໝົດຫວັງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ຜູ້ປະກອບການລ້ຽງສັດລາຍໃຫຍ່ໃນປະເທດໃກ້ຈະໝົດຫວັງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ກຽມສະຫຼອງເມືອງ​ວຽງ​ໄຊ-ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ​ການ​ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ກຽມສະຫຼອງເມືອງ​ວຽງ​ໄຊ-ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ​ການ​ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ທົ່ວລາວຍັງມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ພາກເໜືອເລີ່ມມີໝອກບາງ-ໃຕ້ຮ້ອນຂຶ້ນຕື່ມ

ທົ່ວລາວຍັງມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ ພາກເໜືອເລີ່ມມີໝອກບາງ-ໃຕ້ຮ້ອນຂຶ້ນຕື່ມ

ແຄນາດາ ເປີດເສລີກັນຊາ ເປັນປະເທດທີ 2 ຂອງໂລກ

ແຄນາດາ ເປີດເສລີກັນຊາ ເປັນປະເທດທີ 2 ຂອງໂລກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ