ວັນສຸກ ທີ 22 ມິຖຸນາ 2018

ຫົວຂໍ້ຮ້ອນແຮງໃນສະພາ: ລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ໃນປີ 2020

ຫົວຂໍ້ຮ້ອນແຮງໃນສະພາ: ລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ໃນປີ 2020

ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນສຸກທີຜ່ານມາ (8 ມິຖຸນາ 2018) ວ່າ ປະເທດລາວບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຕາມການສຳຫຼວດຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ ໃນປີ 2020.

ການລາຍງານດັ່ງກ່າວເປັນການຕອບຂໍ້ສົງໄສທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ເມື່ອວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2018 ທີຜ່ານມາ.

ໃນປີ 2001ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງເປົ້າເພື່ອໃຫ້ລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020 ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ຍອມຮັບ ອີງຕາມການປະເມີນຂອງສະຫະປະຊາຊາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ບັນດາປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາຈະຖືກປະເມີນໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂມາດຖານ 3 ຢ່າງຄື: ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI: Human asset index) ເຊິ່ງປະເມີນຈາກເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI per capita).

ແຕ່ລະປະເທດຈະຕ້ອງບັນລຸ 2 ໃນ 3 ມາດຖານ 2 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ເຊິ່ງສຳຫຼວດທຸກໆ 3 ປີ ໂດຍຄະນະກຳມາທິການເພື່ນະໂຍບານການພັດທະນາ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຈຶ່ງຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້.

ຜົນການປະເມີນໃນຄັ້ງທຳອິດລະບຸວ່າ ປະເທດລາວບັນລຸເງື່ອນໄຂເພື່ອຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນການປະເມີນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍການປະເມີນໃນປີ 2018 ພົບວ່າ ປະເທດລາວຜ່ານມາດຖານຂອງລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ. ແນວໃດກໍຕາມ ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດຂອງລາວຍັງຄົງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.

"ຖ້າລາວສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸເງື່ອນໄຂອີກຄັ້ງໃນປີ 2011, ກໍຈະຖືກນຳອອກຈາກລາຍຊື່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024", ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ກ່າວວ່າ ເປັນຂ່າວທີ່ໜ້າເສົ້າທີ່ປະເທດລາວບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໄດ້. "ພວກເຮົາປະກາດເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020 ແຕ່ພວກເຮົາກໍເຮັດບໍ່ໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມເພີ່ມອີກ", ທ່ານກ່າວຕໍ່.

ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນຂອງລາວຢູ່ທີ່ 1,996 ໂດລາເຊິ່ງບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ສະຫະປະຊາຊາດວາງໄວ້ (1,230 ໂດລາ ຂຶ້ນໄປ). ສ່ວນດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດກໍຢູ່ທີ່ 72.8 ເຊິ່ງບັນລຸມາດຖານເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ທີ່ 66 ຂຶ້ນໄປ. ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ທີ່ 33.7 ຫຼາຍກວ່າມາດຖານເຊິ່ງກຳນົດໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 32 ລົງມາ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ເນັ້ນເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອບັນລຸເງື່ອນໄຂ ໂດຍການສ້າງຮາກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົ້ນ.

ທ່ານກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼາຍລາຍທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ລາວ ລວມທັງນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ ຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃໝ່ ເມື່ອລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

ນັກເສດຖະສາດຂອງລາວແນະນຳວ່າ ລັດຄວນກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າປະເທດລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ກໍຈະເປັນຜົນຕໍ່ການຫຼຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ (ODA: Official Development Assistance) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ຂອບ GSP (Generalised Scheme of Preference) ທີ່ມີແກ່ຜູ້ສົ່ງອອກ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວຕ່າງໆ.

ນັກເສດຖະສາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານຈະມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກບ່ອນອື່ນໆມາທົດແທນສ່ວນທີ່ຈະຫຼຸດລົງຂອງ ODA.

"ພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບຄວາມທ້ທາຍ 2 ຢ່າງຫຼັງຈາກຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ໜຶ່ງແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ODA ແລະ ສອງແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການຄ້າທີ່ລາວໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງຈະກະທົບຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກ", ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າລາວຈະສູນເສຍການຊ່ວຍເຫຼືອໄປບາງສ່ວນ ແຕ່ຄາດວ່າຈະສາມາດຂໍທຶນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າສະຖານະປະເທດກຳລັງພັດທະນາຈະເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງປະເທດ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດຈ່າຍໜີ້ສິນໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ທັງນີ້ ການກູ້ຢືມເພີ່ມຂຶ້ນຈະເປັນການສ້າງໜີ້ສິນຂອງປະເທດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍຖືວ່າສູງແລ້ວ. ນັກເສດຖະສາດຈາກທະນາຄານໂລກໄດ້ແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານຄວບຄຸມໜີສິນສາທາລະນະ ເຊິ່ງມີການເພີ່ມຂຶ້ນເກີນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ.

ປີທີຜ່ານມາ, ໜີສິນສາທາລະນະຂອງລາວກວມເອົາ 70% ຂອງຈີດີພີ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 68.1% ຂອງປີກ່ອນໜ້າ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ.

ອີງຕາມສະຖານະການເສດຖະກິດ ແລະ ລວມຍອດສຸດທິໃນປັດຈຸບັນຂອງລາວ, ລະດັບໜີສິນສາທາລະນະສູງສຸດຂອງລາວ ບໍ່ຄວນເກີນ 40% ຂອງຈີດີພີ, ທ່ານ ສົມນຶກ ດາວະດິງ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວ.

ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານມີຄວາມຕ້ອງການໃນການຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ເງິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ຄວນກູ້ຢືມເງິນເພີ່ມຫຼາຍເກີນໄປ ເພື່ອຄວບຄຸມໜີ້ສິນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : Vientiane Times

ພາບ : Axel Drainville/Flickr

ພິທີວາງສີລາເລິກໂຄງການກໍ່ສ້າງ ອະນຸສາວະລີ ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ແຂວງອັດຕະປື

ພິທີວາງສີລາເລິກໂຄງການກໍ່ສ້າງ ອະນຸສາວະລີ ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ແຂວງອັດຕະປື

ທະນາຄານໂລກ ຊີ້ ຄົນລາວຊື້ເຂົ້າໃນລາຄາທີ່ແພງທີ່ສຸດ ເມື່ອທຽບກັບປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ

ທະນາຄານໂລກ ຊີ້ ຄົນລາວຊື້ເຂົ້າໃນລາຄາທີ່ແພງທີ່ສຸດ ເມື່ອທຽບກັບປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ

ອັງກິດ ສ່ຽງຂາດແຄນ 'ເບຍ' ຊ່ວງແຂ່ງຂັນບານໂລກ ເພາະ CO2 ຂາດຕະຫຼາດ

ອັງກິດ ສ່ຽງຂາດແຄນ 'ເບຍ' ຊ່ວງແຂ່ງຂັນບານໂລກ ເພາະ CO2 ຂາດຕະຫຼາດ

ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ແຈ້ງ​ການ​ໃຫ້​ຊາວ​ລາວ​ທຸກ​ຄົນລະວັງ​ເລື່ອງ​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ປອມກຳລັງ​ລະບາດ​ຢູ່​ພາກເໜືອ

ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ແຈ້ງ​ການ​ໃຫ້​ຊາວ​ລາວ​ທຸກ​ຄົນລະວັງ​ເລື່ອງ​ເງິນ​ໂດ​ລາ​ປອມກຳລັງ​ລະບາດ​ຢູ່​ພາກເໜືອ

ອະນຸກຳມະການກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້າຍ ຊີ້ແຈ້ງຂໍ້ຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພາສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ້າຍ

ອະນຸກຳມະການກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້າຍ ຊີ້ແຈ້ງຂໍ້ຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພາສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ້າຍ

ນັກທຸລະກິດເກົາຫຼີ ເຂົ້າສຳປະທານໜ້ານໍ້າອ່າງນໍ້າງື່ມ 1 ເພື່ອເປັນບ່ອນຈອດເຮືອແພ ແລະ ເຮືອສະປີດໂບດ

ນັກທຸລະກິດເກົາຫຼີ ເຂົ້າສຳປະທານໜ້ານໍ້າອ່າງນໍ້າງື່ມ 1 ເພື່ອເປັນບ່ອນຈອດເຮືອແພ ແລະ ເຮືອສະປີດໂບດ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້າຍ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້າຍ

ກຽມພົບກັບງານບຸນມະໂຫລານ ສັງສິນໄຊ ທ້າຍເດືອນນີ້

ກຽມພົບກັບງານບຸນມະໂຫລານ ສັງສິນໄຊ ທ້າຍເດືອນນີ້

​ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນນຳໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານຄົນ

​ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນນຳໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານຄົນ

ພິທີມອບ-ຮັບສິ່ງເສດເຫລືອ ທະຫານອາເມລິກາທີ່ຫາຍ ສາບສູນ ໃນສົງຄາມຢູ່ລາວ

ພິທີມອບ-ຮັບສິ່ງເສດເຫລືອ ທະຫານອາເມລິກາທີ່ຫາຍ ສາບສູນ ໃນສົງຄາມຢູ່ລາວ

ລັດແຈ້ງ MRC ຕ້ອງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງເພີ່ມອີກ 1 ແຫ່ງ ກຳນົດເລີ່ມກໍ່ສ້າງປີ 2022

ລັດແຈ້ງ MRC ຕ້ອງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງເພີ່ມອີກ 1 ແຫ່ງ ກຳນົດເລີ່ມກໍ່ສ້າງປີ 2022

ນັກດາລາສາດ ຈັບພາບອາຍພົ່ນອະນຸພາກພະລັງງານສູງຈາກ 'ຫຼຸມດຳ' ໄດ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ນັກດາລາສາດ ຈັບພາບອາຍພົ່ນອະນຸພາກພະລັງງານສູງຈາກ 'ຫຼຸມດຳ' ໄດ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຕຳຫຼວດ​ອິນ​ເດຍພົບເງິນກວ່າ 1.2 ລ້ານຣູປີ​ໃນຕູ້ ATM ຂາດເປັນຕ່ອນເລັກຕ່ອນນ້ອຍ ຄາດຜູ້ຮ້າຍແມ່ນ ໜູ

ຕຳຫຼວດ​ອິນ​ເດຍພົບເງິນກວ່າ 1.2 ລ້ານຣູປີ​ໃນຕູ້ ATM ຂາດເປັນຕ່ອນເລັກຕ່ອນນ້ອຍ ຄາດຜູ້ຮ້າຍແມ່ນ ໜູ

ທຣຳ ປ່ຽນໃຈ ຍົກເລີກນະໂຍບາຍແຍກລູກອອກຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ອົບພະຍົບ

ທຣຳ ປ່ຽນໃຈ ຍົກເລີກນະໂຍບາຍແຍກລູກອອກຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ອົບພະຍົບ

'ອາລີບາບາ' ອານາຈັກອີຄອມເມີສຂອງ ແຈັກ ໝ່າ ຕັ້ງສຳນັກງານໃຫຍ່ນອກຈີນແຫ່ງທຳອິດໃນມາເລເຊຍ

'ອາລີບາບາ' ອານາຈັກອີຄອມເມີສຂອງ ແຈັກ ໝ່າ ຕັ້ງສຳນັກງານໃຫຍ່ນອກຈີນແຫ່ງທຳອິດໃນມາເລເຊຍ

ເປີດຂໍ້ກົດໝາຍອາຍາຂອງລາວ: ການກະທຳຜິດໃດແດ່ທີ່ເຂົ້າຂ່າຍຖືກໂທດປະຫານຊີວິດ?

ເປີດຂໍ້ກົດໝາຍອາຍາຂອງລາວ: ການກະທຳຜິດໃດແດ່ທີ່ເຂົ້າຂ່າຍຖືກໂທດປະຫານຊີວິດ?

ແຄນາດາ ກາຍເປັນປະເທດທີ 2 ຂອງໂລກ ຜ່ານກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ 'ກັນຊາ' ເພື່ອຄວາມເພີດເພີນໄດ້

ແຄນາດາ ກາຍເປັນປະເທດທີ 2 ຂອງໂລກ ຜ່ານກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ 'ກັນຊາ' ເພື່ອຄວາມເພີດເພີນໄດ້

ເກົາຫຼີໃຕ້ ອາດພິຈາລະນາຍົກເລີກ "ໂທດປະຫານຊີວິດ"

ເກົາຫຼີໃຕ້ ອາດພິຈາລະນາຍົກເລີກ "ໂທດປະຫານຊີວິດ"

ເຢຍລະມັນຊີ້ ໄທປະຫານຊີວິດນັກໂທດອີກຄັ້ງ "ເປັນສັນຍານທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ"

ເຢຍລະມັນຊີ້ ໄທປະຫານຊີວິດນັກໂທດອີກຄັ້ງ "ເປັນສັນຍານທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ"

ສຶກສາທິການແບ່ງໂຕເລກລັດຖະກອນຄູ-ບໍລິຫານ ສົກ 2017-2018 ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຫຼາຍສຸດ 172 ໂກຕ້າ

ສຶກສາທິການແບ່ງໂຕເລກລັດຖະກອນຄູ-ບໍລິຫານ ສົກ 2017-2018 ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຫຼາຍສຸດ 172 ໂກຕ້າ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ