ວັນເສົາ ທີ 30 ພຶດສະພາ 2020

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ-ກິລາ 2016-2020 ມີເປົ້າໝາຍສານຕໍ່ຜົນສໍາເລັດ ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ-ກິລາ 2016-2020 ມີເປົ້າໝາຍສານຕໍ່ຜົນສໍາເລັດ ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ​ແຕ່ 2016-2020 ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ເພື່ອສານຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ (2011-2015).

ອີງຕາມວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງ​ຂະ​ແໜງການ​ສຶກສາ-​ກິລາ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:  ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ​ແຕ່ 2016-2020 ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ເພື່ອສານຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ (2011-2015) ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຍັງມີ ຄື: ລັດຖະບານສືບຕໍ່ປັບປຸງການວາງແຜນນະໂຍບາຍທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ, ການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ກັບທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍົກສູງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຕໍ່ໄປ; ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 23 ເປີເຊັນ ເຖິງ 43 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຕ່ປີ 2011-2015.

 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຈາການປຶກສາຫາລືກັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ເດັກເພື່ອເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໂດຍອາໄສຊຸມຊົນເປັນຫຼັກນັ້ນ ກໍ່ຍັງປະສົບກັບບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ຍ້ອນວ່າ ຍັງມີຫ້ອງກຽມປະຖົມຫຼາຍຫ້ອງຍັງບັນຈຸເອົາເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ 3-5 ປີເຂົ້າລວມກັນຢູ່. ສະນັ້ນ, ການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເລັ່ງໃສ່ການກຽມຄຸນະພາບໃຫ້ແກ່ເດັກຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນສະ ເພາະໃນຊັ້ນປະຖົມເປັນຫຼັກ.

 ສະ​ເພາະບາດກ້າວໃນຕໍ່ໜ້າ, ບັນຫາທ້າທາຍສໍາຄັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ກໍ່ຄື ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນ ແລະ ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ປ1 ທີ່ຍັງມີສູງຢູ່ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຈາກບາງສາເຫດຕົ້ນຕໍ່ ຄື: ບ່ອນທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ໂຮງຮຽນ ແມ່ນຍັງຫ່າງໄກກັນ, ຂາດໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມຍັງມີຫຼາຍ ແລະ ຍັງມີການສິດສອນຫ້ອງຄວບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການປະລະ ແລະ ການຄ້າງຫ້ອງລົງ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ການສະໜັບສະໜູນການເຝິກອົບຮົມຄູ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຫ້ອງຮຽນ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ການເຝິກອົບຮົມຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການໃຊ້ຄູສຶກສານິເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ສໍາລັບຜົນການປະເມີນການຮຽນຮູ້ນັກຮຽນ ປ5 ກ່ຽວກັບວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ ແລະ ໂລກອ້ອມຕົວ (ASLO 2009) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕານັກຮຽນທີ່ສາມາດບັນລຸລະດັບພາສາລາວ ທີ່ຈະສາມາດສືບຕໍ່ການຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນໄດ້ພຽງແຕ່ 20 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍໃນລະດັບພູມີພາກ. ຜົນການຮຽນຮູ້ດ້ານຄະນິດສາດຂອງນັກຮຽນ ປ5 ກໍ່ຍັງບັນລຸໄດ້ໃນລະດັບຕໍ່າຫຼາຍ, ເຊິ່ງບັນຫານີ້, ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນມາຈາກບັນຫາທັກສະຄວາມຮູ້ພາສາລາວຕໍ່າ, ນັກຮຽນຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄໍາສັບພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວກໍ່ເຊັນດຽວກັນ. ສ່ວນຄູສອນກໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາສາມາດຮຽນຮູ້ພາສາລາວໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນໃນການສອນຫ້ອງຄວບ; ນະໂຍບາຍເລື່ອນຂັ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຮັບການະພັດທະນາຂຶ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານັກຮຽນອ່ອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າງຫ້ອງ. ທັງ​ນີ້, ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງການສອນເພີ່ມໃນໄລຍະພັກຮຽນ; ຜົນຂອງການວິໄຈຂໍ້ມູນໂຮງຮຽນໃນສົກຮຽນ 2013-2014 ໂດຍສູນສະຖິຕິ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສັບຊ້ອນ ແລະ ບັນຈຸຄູໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ; ການປັບປຸງຄວາມແຕກໂຕນດ້ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຍັງປະສົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນບັນຫາຄວາມຈໍາກັດດ້ານຈິດສໍານຶກ ແລະ ການຍອມຮັບ, ​ເຊິ່ງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນອກໂຮງຮຽນ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ໃນນັ້ນ, ກໍ່ລວມທັງຜູ້ພິການ, ເດັກໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການປັບປຸງການເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາ ທີ່​ມີຄວາມຈໍາເປັນເພີ່ມອັດຕາຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຍ້ອນວ່າອັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນມີສູງຢູ່ແລ້ວ, ການປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ ເພື່ອເພີ່ມຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມກິດຈະກໍາການສໍາຫຼວດໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນແກນນໍາໃນການພັດທະພນາຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ໂດຍອອກແບບເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຂະແໜງການ, ພັດທະນາພະນັກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ໂອກາດການເຂົ້າເຖິງກິລາ-ກາຍະກໍາ ໃນແຕ່ລະພາກ ຫຼື ໃນແຕ່ລະກຸ່ມຄົນໃນທົ່ວປະເທດຍັງບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ. ກິລາ-ກາຍະກໍາຂອງລາວ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : (ສາວສະຫວັນ) .ນສພ ສຶກສາ-ກິລາ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ