ວັນພຸດ ທີ 27 ພຶດສະພາ 2020

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ "ຄ່າເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ" ຫຼື ຄ່າໂອທີ ຕາມກົດໝາຍແຮງງານ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ "ຄ່າເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ" ຫຼື ຄ່າໂອທີ ຕາມກົດໝາຍແຮງງານ

ນອກຈາກຄ່າແຮງງານ ຫຼື ເງິນເດືອນທີ່ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼື ພະນັກງານໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໄດ້ຮັບແລ້ວ ກໍຍັງມີລາຍຮັບອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ອາດມີມາເພີ່ມທົບໃສ່ເງິນເດືອນພື້ນຖານ ນັ້ນກໍຄື ຄ່າເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ ເຊິ່ງໃນແຮງງານຂອງລາວເຮົາກໍມີກຳນົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ໃນນັ້ນໄດ້ກຳນົດວິທີການຄິດໄລ່ວ່າ ໃນວັນເຂົ້າວຽກປົກກະຕິ ແລະ ວັນພັກຈະໄລ່ແນວໃດ ເຊິ່ງເຮົາຈະນຳສະເໜີໃຫ້ຮູ້ກັນໃນມື້ນີ້.

ການເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ ແມ່ນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກເພີ່ມຫຼັງຈາກຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຫຼັກ ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ (ນາຍຈ້າງ) ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ (ລູກຈ້າງ) ເຮັດ ໂດຍການເຫັນດີຂອງຕົວແທນຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼື ຜູ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫຼາຍ. ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ກຳນົດໄວ້ວ່າ ໃນໄລຍະເວລາ 1 ເດືອນ ພະນັກງານໜຶ່ງຄົນສາມາດເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງໄດ້ບໍ່ເກີນ 45 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 1 ວັນບໍ່ເກີນ 3 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງເກີນ 4 ວັນຕິດຕໍ່ກັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີເຫດສຸກເສີນ ເຊັ່ນ ໄພພິບັດ ຫຼື ເຫດທີ່ຈະນຳຄວາມເສຍຫາຍມາສູ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງເກີນ 45 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເດືອນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງສະເໜີຂໍອະນຸຍາດກັບອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກຜູ້ຕາງໜ້າລູກຈ້າງ ຫຼື ສຽງສ່ວນຫຼາຍຈາກລູກຈ້າງເສຍກ່ອນ.

ສຳລັບຄ່າເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງນັ້ນ, ໃນວັນປົກກະຕິ ຕັ້ງແຕ່ 17:00 ໂມງ ຈົນເຖິງ 22:00 ໂມງ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງເທົ່າກັບ 150% ຂອງຄ່າແຮງປົກກະຕິ. ສ່ວນຕັ້ງແຕ່ 22:00 ໂມງຈົນຮອດ 6:00 ໂມງເຊົ້າ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງເທົ່າກັບ 200%.

ສ່ວນໃນວັນພັກປະຈຳອາທິດ ແລະ ວັນພັກທາງລັດຖະການ, ຫາກລູກຈ້າງຄົນໃດເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງໃນຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງເທົ່າ 250% ຂອງຄ່າແຮງປົກກະຕິ, 300% ສຳລັບຕັ້ງແຕ່ 16:00 ໂມງ ຫາ 22:00 ໂມງ ແລະ 350% ສຳລັບການເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ 22:00 ໂມງ ຫາ 6:00 ໂມງເຊົ້າ.

ສຳລັບການຄິດໄລ່ເງິນຄ່າເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ແມ່ນໃຫ້ ເອົາເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຫານໃຫ້ 26 ວັນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຫານໃຫ້ 8 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຈຶ່ງຄູນຈຳນວນ % ແລະ ຄູນຈຳນວນຊົ່ວໂມງທີ່ເຮັດວຽກເພີ່ມ ກໍຈະອອກມາເປັນເງິນຄ່າລ່ວງເວລາທີ່ຈະໄດ້ທັງໝົດ.

ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ເງິນເດືອນຂອງທ້າວ ກ ແມ່ນ 3,000,000 ກີບ ໄດ້ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງໃນວັນປົກກະຕິເວລາ 18:00 ໂມງ ຫາ 21:00 ໂມງ ຈຳນວນ 5 ວັນ, ເວລາ 23:00 ໂມງ ຫາ 1:00 ໂມງ ຈຳນວນ 4 ວັນ ແລະ ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງໃນວັນພັກຊົດເຊີຍວັນຊາດ ວັນທີ 4 ທັນວາ ຕັ້ງແຕ່ 12:00 ໂມງ ຫາ 16:00 ໂມງ ລາວຈະໄດ້ຮັບຄ່າເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງດັ່ງນີ້:

  • ຄິດໄລ່ເງິນຄ່າແຮງໃນຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ ເອົາ 3 ລ້ານຫານໃຫ້ 26 ວັນ ໄດ້ 115,384.615 ກີບ ແລ້ວຫານໃຫ້ 8 ຊົ່ວໂມງ ໄດ້ 14,423.0769 ກີບ.
  • ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງວັນປົກກະຕິເວລາ 18:00-21:00 ໂມງ 5 ວັນ ລວມ 15 ຊົ່ວໂມງ, ເທົ່າກັບ 14,423.0769 ກີບ ຄູນ 150% ຄູນ 15 ຊົ່ວໂມງ ເປັນເງິນ 324,519.231 ກີບ
  • ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງວັນປົກກະຕິເວລາ 23:00-1:00 ໂມງ 4 ວັນ ລວມ 8 ຊົ່ວໂມງ, ເທົ່າກັບ 14,423.0769 ກີບ ຄູນ 200% ຄູນ 8 ຊົ່ວໂມງ ເປັນເງິນ 230,769.23 ກີບ
  • ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງວັນພັກຊົດເຊີຍວັນຊາດ ເວລາ 12:00-16:00 ໂມງ ລວມ 4 ຊົ່ວໂມງ, ເທົ່າກັບ  14,423.0769 ກີບ ຄູນ 250% ຄູນ 4 ຊົ່ວໂມງ ເປັນເງິນ 144,230.769 ກີບ
  • ລວມເງິນເຮັດວຽກລ່ວງເວລາທັງໝົດທີ່ທ້າວ ກ ຈະໄດ້ຮັບແມ່ນ: 699,519.23 ກີບ

ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນວິທີການຄິດໄລ່ເງິນຄ່າເຮັດວຽກລ່ວງເວລາທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຈະໄດ້ຮັບໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍແຮງງານ ຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ກຳລັງສຶກສາເລື່ອງນີ້ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ. 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : na.gov.la

ພາບ : Pixabay

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

ກົດແຊເລີຍ! ແບບແຕ່ງຕາສຳລັບສາວເອເຊຍ 20 ລຸກໜ້າຮັກ ແຕ່ງງ່າຍໆ ໄດ້ທຸກລຸກ ທຸກໂອກາດ

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

"ຂຸນກອງແລງ" ບລູລາກູນແຫ່ງຄຳມ່ວນ ກຽມ 30 ກວ່າກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເກືອບເຄິ່ງປີຫຼັງການແພ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ເປີດເພງ-ຮ້ອງເພງສຽງດັງເນືອງນັນລົບກວນໂສດປະສາດ ນອນບໍ່ໄດ້ ໃຜຊ່ວຍໄດ້ແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ພາກັນຮູ້ແລ້ວບໍ່? 10 ອັນດັບສັດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກມີສັດໃດແດ່?

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດ? ນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັດລັບທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກ Taylor Swift ຖ້າຢາກເກັ່ງການຕະຫຼາດ

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

"ຢາສູບໄຟຟ້າ" ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ນັ້ນເປັນພຽງເລ່ກົນຮູບແບບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດຢາສູບ?

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

ຍຸງລາຍຫຼົບໄປ! ປະຕິບັດຫຼັກການ "5ປ" ສະກັດພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

10 ສຳນວນອັງກິດທີ່ເຈົ້າຄວນໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ຕົວເອງ

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ຢຸດແຊພາບຜູ້ເສຍຊີວິດ ເພາະເປັນການກະທຳທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ຄິດເຖິງ "ໃຈເຂົາໃຈເຮົາ"

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ໃສ່ "ຜ້າອັດປາກ-ດັງ" ອອກກຳລັງກາຍ ສ່ຽງອັອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ປອດ-ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຄົນລ້ຽງແມວຄວນລະວັງ! ງານວິໄຈເຜີຍໂຄວິດ-19 ສາມາດແພ່ໃນກຸ່ມແມວໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ອ່ານ! 5 ຜົນຮ້າຍຈາກການຕີລູກ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ອ່ານ! 5 ຜົນຮ້າຍຈາກການຕີລູກ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຟັງທາງນີ້! ເປັນໂສດໃນໄວ 30 ປີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທົ່ວໂລກກຳລັງຢູ່ໃນກະແສ Waithood

ຟັງທາງນີ້! ເປັນໂສດໃນໄວ 30 ປີບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ເພາະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທົ່ວໂລກກຳລັງຢູ່ໃນກະແສ Waithood

ຮູ້ໄວ້ກໍດີ! ວິທີຈັດລະບຽບເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນເຫດໄຟໄໝ້ ໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

ຮູ້ໄວ້ກໍດີ! ວິທີຈັດລະບຽບເຮືອນເພື່ອປ້ອງກັນເຫດໄຟໄໝ້ ໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?

ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼື ບໍ່?

ພົ້ນວິກິດໂຄວິດ-19 ທ່ຽວໃສດີ? ແນະນຳ 10 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວເອກະລັກໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ

ພົ້ນວິກິດໂຄວິດ-19 ທ່ຽວໃສດີ? ແນະນຳ 10 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວເອກະລັກໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ

ຮ້ອນຕັບແຕກ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ຄາຍຮ້ອນລະຫວ່າງວັນ ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ມີແອ ຄວນອ່ານ

ຮ້ອນຕັບແຕກ! ແນະນຳ 7 ວິທີ ຄາຍຮ້ອນລະຫວ່າງວັນ ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ມີແອ ຄວນອ່ານ

ເຮັດແນວໃດດີແມ່? 3 ວິທີຮັບມື ເມື່ອແຟນເກົ່າເລີ່ມຄົບຫາກັບໝູ່ຂອງເຈົ້າ

ເຮັດແນວໃດດີແມ່? 3 ວິທີຮັບມື ເມື່ອແຟນເກົ່າເລີ່ມຄົບຫາກັບໝູ່ຂອງເຈົ້າ

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"

ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່"

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ