ວັນສຸກ ທີ 16 ເມສາ 2021

ຜູ້ປູກມັນຕົ້ນເຈັບຫົວ ບໍລິສັດໂຈະການເກັບຊື້ ຍ້ອນລັດເກັບພາສີອາກອນຊ້ຳຊ້ອນ

ຜູ້ປູກມັນຕົ້ນເຈັບຫົວ ບໍລິສັດໂຈະການເກັບຊື້ ຍ້ອນລັດເກັບພາສີອາກອນຊ້ຳຊ້ອນ

ປະຊາຊົນຜູ້ປູກມັນຕົ້ນຢູ່ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ, ຂະນະນີ້ກໍາລັງປະເຊີນ ກັບບັນຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບ ກັບລາຄາທີ່ຕົກຕໍ່າພ້ອມທັງເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງຢ້ານບໍລິສັດບໍ່ຊື້ໃນລາຄາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້; ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດຢືນຢັນຈະຢຶດໝັ້ນຕໍ່ສັນຍາ ຫາກເມືອງຢຸດເຊົາການເກັບພາສີອາກອນຊໍ້າຊ້ອນ.
ການສົ່ງເສີມການປູກມັນຕົ້ນຢູ່ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນໄດ້ມີຂະບວນການມາໃນລະຫວ່າງ 3-4 ປີຫຼັງ ທີ່ເຫັນວ່າປະຊາຊົນໄດ້ມາເອົາດີ ໃນການປູກມັນຕົ້ນຫຼາຍກວ່າພືດ ຊະນິດອື່ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າມີຕະຫຼາດ ຮອງຮັບທີ່ແນ່ນອນ ທັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຢ່າງເປັນກອບເປັນກໍາ, ຈົນເຮັດ ໃຫ້ໃນແຕ່ລະປີເນື້ອທີ່ການປູກມັນມັນຕົ້ນຂອງປະຊາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນກາຍທົບເຄິ່ງ ແລະສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນກໍ່ເຫັນວ່າດີຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມແຂວງສາລະວັນການສົ່ງເສີມການປູກມັນຕົ້ນເຫັນ ວ່າເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ, ສ່ວນມັນຕົ້ນຂອງປະຊາຊົນງອກງາມຂຶ້ນຈາກ ປີກ່ອນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າປີນີ້ບໍລິສັດທີ່ ມາສົ່ງເສີມປູກນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ຮັບ ເກັບຊື້ແລ້ວຍັງໄດ້ຊ່ວຍທາງດ້ານແນວພັນ ແລະເຕັກນິກວິທີປູກຕື່ມ ແລະການບົວລະບັດນໍາອີກ, ຊຶ່ງປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະເກັບຜົນຜະລິດເພື່ອຂາຍ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບລາຄາຂອງມັນຕົ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີລັກສະນະທີ່ຕໍາລົງໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ເນື້ອທີ່ການປູກມັນຕົ້ນຂອງປະຊາຊົນພັດເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະຈຸບັນການເກັບຊື້ມັນຕົ້ນ ໃນສອງເມືອງນີ້ເລີ່ມມີບັນຫາ ເນື່ອງ ຈາກວ່າຫລາຍບໍລິສັດທີ່ເຄີຍເກັບຊື້ມັນ ຕົ້ນຍັງບໍ່ທັນເປີດລານເກັບຊື້ມັນຕົ້ນຈາກ ປະຊາຊົນເທື່ອ, ຊຶ່ງມີພຽງແຕ່ບາງບໍລິ ສັດທີ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາຮັບປະກັນກັບປະຊາ ຊົນຍັງສືບຕໍ່ເກັບຊື້ໃນຈໍານວນທີ່ຈໍາກັດ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງນາຍ ບ້ານພ້ອມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນກຸ່ມ ບ້ານເພຍລາດ ເມືອງບາຈຽງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ແລະຫຼາຍກຸ່ມບ້ານພາຍໃນ ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ມີບໍລິສັດມາສົ່ງເສີມໃຫ້ ປູກມັນຕົ້ນພ້ອມທັງຮັບເກັບຊື້ ປະຊາຊົນ ກໍໄດ້ພາກັນຫັນມາປູກມັນຕົ້ນແທນພືດຊະນິດອື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າການລົງທຶນປູກມັນຕົ້ນບໍ່ສູງປານໃດ ທີ່ສໍາຄັນ ແມ່ນມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ, ຊຶ່ງໃນ 2-3 ປີ ຜ່ານມາເຫັນວ່າການປູກມັນຕົ້ນສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວເປັນຢ່າງດີ, ຄອບຄົວໃດທີ່ປູກຫຼາຍກໍ່ມີລາຍຮັບສູງ, ສະເລ່ຍຕໍ່ຄອບຄົວໜຶ່ງມີລາຍຮັບບໍ່ຫຼຸດ 50 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ສະນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຍິ່ງພາກັນ ເພີ່ມເນື້ອທີ່ປູກເພື່ອໃຫ້ມີລາຍຮັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຕົກມາຮອດປະຈຸບັນຊຶ່ງເປັນລະດູການເກັບກ່ຽວມັນຕົ້ນ ເພື່ອຂາຍ ແຕ່ພັດບໍ່ມີບໍລິສັດເກັບຊື້ຄືປີຜ່ານມາເຖິງມີກໍ່ຊື້ໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າເຮັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງຢຸດເກັບກ່ຽວຫົວມັນ ຕົ້ນອອກຂາຍຈົນກວ່າລາຄາຈະສູງຂຶ້ນກວ່ານີ້.

ນາຍບ້ານໆເພຍລາດກ່າວຕື່ມວ່າ: ປະຈຸບັນຍັງມີພຽງບໍລິສັດດຽວທີ່ຮັບເກັບຊື້ມັນຕົ້ນ ຈາກປະຊາຊົນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄດ້ເຮັດສັນຍາຮັບປະກັນກັບປະຊາຊົນ ໃນລາຄາມັນແຫ້ງ 8 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະ 320 ກີບຕໍ່ກິໂລມັນດິບ, ຊຶ່ງບໍລິສັດໄດ້ ເປີດລານຮັບຊື້ນໍາປະຊາຊົນໃນຈໍານວນທີ່ຈໍາກັດ.

ຢ່າງໃດກໍດີ ຕາມທີ່ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ເຮັດວຽກເກັບກໍາເອົາຂໍ່ມູນຈາກຫລາຍ ບໍລິສັດທີ່ຮັບເກັບຊື້ມັນຕົ້ນພົບວ່າ: ປະຈຸບັນຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເກັບພາສີອາກອນຊ້ຳຊ້ອນ ລວມທັງຊັບສິນໃນການເຮັດວຽກຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ, ຊຶ່ງຜ່ານມາບໍລິສັດໄດ້ມອບພັນທະ ໃຫ້ແຂວງໂດຍປົກກະຕິ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ແຕ່ປີນີ້ເມືອງເລົ່າງາມ ພັດມາເກັບຕື່ມ 15 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການບໍ່ສາມາດ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໄດ້ ຫຼື ຖ້າດໍາເນີນຕໍ່ກໍ່ຕ້ອງ ຊື້ມັນຕົ້ນໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າສຸດຈາກ ປະຊາຊົນ ແລະຜົນກະທົບກໍ່ແມ່ນຕົກຢູ່ ນໍາປະຊາຊົນ.

ພະນັກງານຈາກພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງສາລະວັນ ຍອມຮັບວ່າມັນ ຕົ້ນເປັນພືດເສດຖະກິດທີ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ສາມາດມືນຕາອ້າປາກໄດ້, ອັນທີ່ວ່າບັນຫາການເສຍພາສີອາກອນ ຊໍ້າຊ້ອນ ແລະບັນຫາການປະຕິບັດໜ້າ ທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງເລົ່າງາມແມ່ນ ເກີດມີຫາງສຽງແທ້ຈິງ ແລະປະຈຸບັນ ແຂວງແມ່ນກໍາລັງມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ລົງຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງ ແລະພ້ອມທີ່ຈະປືກສາຫາລືຂັ້ນເດັດຂາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຫານີ້ບໍ່ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : www.laopost.com

ພາບ : www.sedthakid.com

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ