ວັນອາທິດ ທີ 1 ພະຈິກ 2020

ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ “ລາວ”

ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ “ລາວ”

ຊາດລາວເຮົາເປັນຊາດໜຶ່ງທີ່ມີອະລິຍະທຳອັນເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຊາດໜຶ່ງຂອງໂລກມີວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວ, ເຊິ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງຊົນຊາດລາວໃນອະດີດມີຄວາມເຊື່ອເລື່ອງຜີຟ້າ ຜີແຖນ
ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ເປັນທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ “ລາວ”.

ອີງຕາມນິທານພະຍາແຖນທີ່ກ່າວມາໂດຍຫຍໍ້ນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງຊົນຊາດລາວເປັນຊົນເຜົ່າເກົ່າແກ່ ມີລັດທິຄວາມເຊື່ອຖືດັ່ງເດີມຂອງຕົນກ່ຽວກັບເມືອງແຖນ, ເມືອງຄົນ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກວິວັດທະນາການທາງດ້ານຈິນຕະນາການຄວາມນຶກຄິດ ອັນເກີດຈາກປະສົບການທາງທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ແວດລ້ອມຕົນ ຈາກຈິນຕະນາການໄດ້ວິວັດທະນາໄປສູ່ລັດທິຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ກາຍເປັນຮີດຄອງປະເພນີທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ກັນມາເປັນເວລາຍາວນານ ຈົນກາຍເປັນວັດທະນະທຳ (Culture) ແລະ ອາລິຍະທຳ (Civilzation) ຂອງຊົນຊາດລາວໃນປັດຈຸບັນ ມີຫຼັກຖານຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມເຊື່ອຖືແຖນ ຂອງບັນພະບຸລຸດຊົນຊາດລາວ ທັງທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ນາມມະທຳ ຫິນປະດິດສ້າງທີ່ສະຫຼັກເປັນຮູບດາວ ແລະ ຮູບສັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ຫຼວງຫຼາຍຕາມສາຍພູເຂົ້າລີບ, ສາຍພູສາມສຸມ, ສາຍພູປາກເກີ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງສາຍພູເລີຍນັ້ນ ເປັນຮ່ອງຮາຍຂອງຄົນບູຮານຍຸກກ່ອນປະຫວັດສາດ ທີ່ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ອາລິຍະທຳຫຼາຍສົມຄວນເຫັນວ່າກຸ່ມຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມສາຍພູເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນກຸ່ມຊົນເຜົ່າດຽວກັບກຸ່ມຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ສາຍພູເລີຍ ເຊິ່ງໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານທຳມາຫາກິນຢູ່ເຂດນັ້ນມາຍາວນານເຖິງ 4 ໝື່ນປີແລ້ວ ແລະ ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງຊົນຊາດລາວ ໜັງສືປະຫວັດສາດລາວ ທີ່ຈັດພິມໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ປີ 2000 ໄດ້ກ່າວໄວ້ດັ່ງນີ້:

“ສາຍພູເລີຍເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງແມ່ນ້ຳຄານ, ແມ່ນ້ຳແຊງ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຕົ້ນກຳເນີດຂອງແມ່ນ້ຳແອດ ໃນແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນ້ຳແອດນີ້ໄຫຼຈາກພູເລີຍລົງສູ່ນ້ຳມ້າ ເໜືອເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ ສາຍພູເລີຍນີ້ເປັນແຫຼ່ງທີ່ຄົນລາວໃນສະໄໝດຶກດຳບັນອາໄສຢູ່ມາແລ້ວເຖິງ 40,000 ປີ” (ປະຫວັດສາດລາວ “ດຶກດຳບັນ-ປັດຈຸບັນ” ຈັດພິມໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ, 2000: 11-12.)

ຈາກຫຼັກຖານຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມານີ້ເປັນການຢືນຢັນໃຫ້ເຫັນວ່າ ບູຮານວັດຖຸຫີນດາວ ຮູບລັກສະນະຕ່າງໆ ຕາມສາຍພູເຂົ້າລີບ, ສາຍພູສາມສຸມ, ສາຍພູປາກເກີນັ້ນ ເປັນຮ່ອງຮອຍຂອງຄົນລາວບູຮານທີ່ໄດ້ປະດິດສ້າງໄວ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນິທານພະຍາແຖນທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ນອກຈາກຫິນດາວດັ່ງໄດ້ກ່າວມານັ້ນຍັງມີຫຼັກຖານອື່ນໆອີກທີ່ມີຕົ້ນເຄົ້າວັດທະນະທຳດຽວກັນ ແລະ ຮ່ວມສະໄໝດຽວກັນ.

ຄົນລາວບູຮານໄດ້ໃຊ້ດາວເປັນເຄື່ອງໝາຍປະຈຳເຜົ່າຂອງຕົນອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມເຊື່ອຖືແຖນ ແລະ ໃຊ້ດາວເປັນສັນຍາລັກຂອງເມືອງແຖນ ດ້ວຍເຫດນີ້ຄົນລາວຈຶ່ງຮຽກຕົນເອງວ່າຄົນ “ດາວ” ແລະ ຊົນເຜົ່າອື່ນໆກໍ່ໄດ້ຮຽກຄົນລາວຕາມຊື່ນີ້ຄືກັນ ຄົນລາວທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ທາງທິດເໜືອໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ເປັນມົນທົນຢູນານ, ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນຊາດຈວງ-ກວາງຊີ ຂະນະນີ້ໄດ້ອອກສຽງອັກສອນ “ດ” ເປັນ “ລ” ດັ່ງນັ້ນຄຳວ່າ “ດາວ” ໄດ້ອອກສຽງເປັນ “ລາວ” ໂດຍທີ່ຄົນຈີນຢູ່ໃກ້ກັບຄົນລາວທາງຝ່າຍເໜືອຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຄົນດາວວ່າ “ຄົນລາວ” ຕາມສຳນຽງສຽງເວົ້າຂອງຄົນລາວທາງເໜືອ ເນື່ອງຈາກຊົນຊາດຈີນເປັນຊາດໃຫຍ່ ແລະ ເກົ່າແກ່ ບໍ່ເຄີຍເສຍເອກະຊາດໃຫ້ແກ່ຊາດອື່ນໃດ ໄດ້ມີການບັນທຶກທາງປະຫວັດສາດບູຮານຕໍ່ເນື່ອງກັນມາຫຼາຍພັນປີ ໜັງສືພົງສາວະດານບູຮານຂອງຈີນກໍ່ໄດ້ບັນທຶກກ່ຽວກັບຄົນລາວ, ອານາຈັກອ້າຍລາວ, ຄົນອ້າຍລາວ, ໄວ້ຫຼາຍເລື່ອງ ເຊິ່ງເປັນການຢືນຢັນວ່າຊົນຊາດລາວເປັນຊາດທີ່ເກົ່າແກ່ຄຽງຄູ່ກັນມາກັບຊົນຊາດຈີນ ຊົນຊາດຈີນໄດ້ຮຽກຊົນຊາດດາວ ຫຼື ລາວວ່າ “ລາວ” ຕະຫຼອດມາ ຈາກນັ້ນຄຳວ່າ “ດາວ” ຈຶ່ງໄດ້ພ້ຽນສຽງມາເປັນ “ລາວ” ເຊິ່ງກໍ່ໝາຍເຖິງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ດາວເປັນເຄື່ອງໝາຍປະຈຳເຜົ່າຂອງຕົນ ແລະ ຄຳວ່າ ດາວ ຫຼື ລາວ ນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນຊື່ຂອງຊົນຊາດລາວມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.

ເອກະສານອ້າງອີງ:
1. ນິທານພະຍາແຖນ, ໂດຍ ບຸນມີ ເທບສີເມືອງ.
2. ປະຫວັດສາດລາວ, ກະຊວງຖະແຫຼວຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໂຮງພິມລັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2000.
3. ພື້ນຂຸນບູລົມລາຊາທິລາດ, ສະບັບບູຮານແທ້, ກົມວັນນະຄະດີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1967.
4. ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝບູຮານ, ສຸລັງ ເດຊະວົງ, ນະຄອນຫຼວງປາຣີສ 2003.
5. ພະລັງລາວ “ຊາວອີສານ” ມາຈາກໃສ?, ສຸຈິດ ວົງເທດ, ພາສາໄທ, ສຳນັກພິມມະຕິຊົນ, ບາງກອກ ພ.ສ 2549.
6. ບັນດາຊົນເຜົ່າໃນ ສປປ.ລາວ, ກົມຊົນເຜົ່າ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ໂຮງພິມມັນທາຕຸລາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : www.laopost.com

ພາບ : Idsala ອິດສະຫຼະ

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເຮັດແນວໃດດີ ເມື່ອຂ້ອຍຫຼົງຮັກໝູ່ຂອງຕົນເອງ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງສະພາແຫ່ງຊາດຈຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ?

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ຢູ່ດີໆຄວາມຊົງຈໍາກໍຫາຍ "TGA" ກຸ່ມອາການສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາຊົ່ວຄາວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ແຈກ 5 ເມນູ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊວນລູກນ້ອຍເຂົ້າເຮືອນຄົວ ເຮັດອາຫານແຊບໆ ມ່ວນຊື່ນໝົດຄອບຄົວ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມວິທີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ລວມ 6 ເຕັກນິກດີໆ ທີ່ສາມາດມັດໃຈພໍ່ແມ່ແຟນໄດ້

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປີດຕໍານານຍອດນັກສືບ Sherlock Holmes ຕົວລະຄອນຈາກນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ?

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ວັນໜຶ່ງຂ້ອຍຈະຕ້ອງລືມເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ How to ເຮັດແນວໃດໃຫ້ລືມແຟນເກົ່າແບບຈົມດິນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ຮູ້ຈັກ 9 ນິໄສນ້ອຍໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ກ່ອນຈະມາເປັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະທາດຫຼວງທີ່ປວງຊົນລາວສັກກາລະບູຊາ

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ແຕ່ງໜ້າຫຼາຍ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ກໍສາມາດມີຜິວຂາວສະຫວ່າງໃສໄດ້ ຕາມແບບ "ບາບີ້ ປິຍະມາດ"

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ລວມຊ່ອງຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ຜິວພັນດີຕ້ອງມີຕົວຊ່ວຍ! "ແກ້ວຕາ" ມີເຄັດລັບຜິວງາມສຸຂະພາບດີມາຝາກສາວລາວທຸກຄົນ

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ພາຮູ້ 30 ຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ເປັນ "ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ"

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ສຽງດັງເກີນ "ເປັນມົນລະພິດ" ພ້ອມທັງຜິດກົດໝາຍ ມີໂທດປັບໃໝເດີ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຮູ້ຈັກ "ບຸນກະຖິນ" ປະເພນີຂອງຄົນລາວທີ່ນິຍົມຈັດຂຶ້ນຫຼັງອອກພັນສາ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

ຄະລຳ 9 ຢ່າງທີ່ຄົນລາວບູຮານຫ້າມເຮັດເວລາໄປເຮືອນດີ ຫຼື ສົ່ງສະການຄົນຕາຍ ພ້ອມເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງ

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

7 ສິ່ງທີ່ບອກວ່າທ່ານຄືມະຫາເສດຖີຈາກ 1 ສະໝອງ 2 ມື!

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

Jump start - ຮູ້ຈັກກັບການຕໍ່ສາຍພ່ວງແບັດເຕີຣີລົດຍົນ ວິທີແກ້ບັນຫາເມື່ອແບັດໝົດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ