ວັນຈັນ ທີ 21 ສິງຫາ 2017

ແທັກ

ລັດຖະບານ

ຍອດລົງທຶນທົ່ວສັງຄົມບັນລຸ 40 ພັນຕື້ກວ່າກີບ

ຍອດລົງທຶນທົ່ວສັງຄົມບັນລຸ 40 ພັນຕື້ກວ່າກີບ

ການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຂອງສົກປີ 2015-2016 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບວ່າມີບາດກ້າວທີ່ດີສາມາປະຕິບັດໄດ້ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 41.825 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,2% ທຽບໃສ່ແຜນການກວມເອົາ 38% ຂອງ GDP ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ແຫຼ່ງທຶນຄື: ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ການຊ່ວຍ ເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ແລະ ທຶນຈາກລະບົບເງິນຕາ.